کد مطلب:106212 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:221

سيد رضي و شعرسيد رضي در حالي كه هنوز به ده سالگي نرسيده بود قصيده اش غراء سروده كه در آن نسب عالي خود را بازگو مي كند و بسياري از دانشمندان وي را شاعرترين فرد قريش مي دانند.

خطيب بغدادي در «تاريخ بغداد» ج 2، ص 246 مي گويد:

«از محمد بن عبدالله كاتب شنيدم كخه نزد يكي از بزرگان به نام «ابوالحسين بن محفوظ» گفته بود: من از گروهي از دانشمندان ادبيات شنيدم كه مي گفتند: سيد رضي زبردست ترين شاعر قريش است.

[صفحه 118]

«ابن محفوظ» در پاسخ گفت: آري اين سخن درست است، سپس افزود: در ميان قريش كساني بودند كه خوب شعر مي گفتنتد اما شعر آنان اندك بود، ولي كسي كه هم زيبا شعر گفته و هم زياد، جز سيد رضي كسي نبوده است».


صفحه 118.