کد مطلب:117158 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:178

قرآن پند دهنده صادقهو الناصح الذي لايغش

نخستين فضيلتي كه در كلام امام براي قرآن ذكر شده، صداقت و صحت هدايت قرآن است در اندرزگويي و موعظه ي انسان. چرا كه در دوران زندگي انسان افراد بي شماري انديشه ها و توطئه هاي شوم و نيتهاي پليد خود را در پوششي از اندرزهاي دلنشين و موعظه هاي فريبنده پنهان مي كنند، در حالي كه در وراي اين نصيحتها و موعظه ها اغراض شوم و اهداف شيطاني آنان پنهان است. چه بسيارند ناصحاني كه به ظاهر دلسوز و شفيق و راهنما جلوه مي كنند، در حالي كه نيت و هدف آنها از اين دلسوزيها و نصيحتها نابودي و شكست طرف نصيحت است. و در حقيقت با اين موعظه ها و پندها راه را براي دستيابي به خواستها و تحقق نقشه هاي شوم خويش هموار مي كنند. نگاهي به تاريخ حكومت سلطه جويان خودكامه ي مستبد گوياي اين واقعيت تلخ است كه همواره ديكتاتورهاي

[صفحه 56]

حاكم در برخورد با مردم مستضعف و انبوه آزاديخواهان برخاسته به ستيز با ستم و جور حاكمان، زبان به پند و اندرز مي گشايند و از راه خيرخواهي و دلسوزي نسبت به ملتها، مي كوشند تا آنان را دوباره بفريبند. و با تظاهر به صلاح انديشي و مصلحت خواهي مردم، سلطه ي شوم و سايه ي كثيف خود را همچنان بر سر جوامع انساني تحت سلطه حفظ كنند. در دنياي كنوني و عالم ديپلماسي امروز هم، تمامي سياستمداران حقه باز و مردم فريب با تظاهر به دفاع از آزادي و حمايت از جهان سوم و ايجاد فضاي باز انديشه و فرهنگ و حركت به سوي تمدن و ترقي، توده هاي محروم و مستضعف را تحت استثمار و نفوذ و حاكميت خويش قرنهاست كه اسير كرده و همچنان براي حفظ موقعيت و پرستيژ حاكمانه ي خويش سياست بازي مي كنند. و ماسك فريب بر چهره دارند و بر سرنوشت و مقدرات مردم حكومت مي كنند. همه ي اين دژخيمان بدسگال و اهريمنان فرشته روي با توطئه ها و دسيسه هاي گوناگون در پي چپاول و نابودي مردم محروم و درمانده اند، در حالي كه فرياد خيرخواهي و اندرز مصلحت انديشي و نجات محرومان از حلقوم كثيف و ناپاكشان دنيا را پر كرده است. ديپلماسي غرب متجاوز با شعار رسيدن به تمدن و رشد علمي و فرهنگي و اقتصادي ملتها را تاراج مي كند. و سياست بازي شرق چپاولگر با تظاهر به حمايت از محرومان و كارگران و پيشه وران و به حكومت رساندن محرومان به غارت و چپاول توده هاي محروم و مستضعف سرگرم است. دكترين سياستهاي غربي و پروگرام سياستهاي شرقي همه بر اساس فريب، خدعه، دروغ، خيانت و اسارت ملتهاي محروم و ناآگاه استوار است، اگر چه به ظاهر منادي آزادي، صلح، علم، تمدن، فرهنگ و حكومت مردم بر مردم مي باشند.

[صفحه 57]

در اين ميانه قرآن كتاب هدايت و موعظه، ناصحي شفيق و اندرزگوي صادقي است كه در نهايت رحمت و شفقت و كرامت به موعظه و ارشاد و هدايت برخاسته و تاريخ گواه است كه هر كس به دامان قرآن پناه آورده و گوش جان به نصايح و مواعظ الهي سپرده است، رستگاري و پيروزي را به حقيقت يافته است. چرا كه قرآن كلام و بيان و موعظه ي الهي است و خداي عليم و حكيم از گذرگاه علم و حكمت بي پايان به ارشاد و هدايت و موعظه ي بندگان خويش پرداخته و منطق وحي نيز در نهايت صراحت گوياي اين حقيقت است آنجا كه مي فرمايد:

يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدي و رحمه للمومنين.[1].

«اي مردم به تحقيق كه از سوي پروردگارتان موعظه اي براي شما فرود آمد كه شفاي دلها و هدايت و رحمت براي گرويدگان است».

پيامبر اسلام (ص) كه رحمت خدا براي جهانيان و راهنماي مردم به فلاح و نجاح است درباره ي قرآن، اين عروه الوثقاي الهي اينگونه سفارش مي كنند:

ان هذا القرآن سبب طرفه بيد الله و طرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا و لن تهلكوا ابدا.[2].

«به تحقيق اين قرآن ريسماني است كه يك سوي آن در دست خدا و ديگر سويش به دست شماست، پس به آن چنگ زنيد، به درستي كه با اين اعتصام هرگز تا ابد گمراه و هلاك نمي شويد».

[صفحه 58]

امام علي (ع) اين آشناي با كتاب خدا و پرورده ي معارف و مواعظ قرآن در كلامي بس بليغ و شيوا درباره ي كتاب حق تعالي مي فرمايد:

فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق و حجه الله علي خلقه.[3].

«پس اين قرآن (كتاب خدا) فرمانده و بازدارنده و خاموش سخنگو و حجت پروردگار بر آفريدگان است».


صفحه 56، 57، 58.
    1. سوره ي يونس، آيه ي 57.
    2. الاتقان.
    3. نهج البلاغه فيض، خطبه ي 182.