کد مطلب:117171 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

توصيه امام نسبت به سخن پيامبر در رابطه با وحدت قلب و...امام علي (ع) ضمن گفتار خويش در دعوت به ارزشهاي اخلاقي و پرهيز از نفاق و چند شخصيتي در گفتار و كردار، گفتار خود را به بياني از رسول اكرم (ص) زينت بخشيده و مي فرمايد، كه پيامبر اكرم (ص) در رابطه با وحدت دل و زبان فرمود:

«ايمان بنده ي خداي استوار نمي شود، مگر هنگامي كه قلب او استوار شود و قلب وي استوار نمي شود، مگر زماني كه زبان او استواري يابد.»

امام علي (ع) با استناد به فرموده ي رسول اكرم (ص) اساس ايمان به خدا را در وحدت و استواري دل و زبان مي داند. و عقيده دارد كه هرگاه انسان دچار اختلاف زبان و دل باشد، در استواري ايمان او جاي شك وجود دارد. و شك و تزلزل در ايمان نيز از نشانه هاي نفاق است. از اين روي پيروان خويش را به وحدت ميان كلام و اعتقاد قلب فرامي خواند و ايشان را از عدم هماهنگي ميان گفتار زباني با ايمان و باور قلبي برحذر مي دارد.