کد مطلب:117173 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:110

انسان مومن به خدا در اعتقادات خود استوار است و تابع ....به فرموده ي امام (ع) مومن در رابطه با اعتقادات و باورهاي قلبي خود دچار تزلزل نمي شود و همه ي آنچه را كه در آغاز گرايش خود به اسلام پذيرفته تا پايان عمر به آنها معتقد است. چرا كه احكام الهي و سنت رسول گرامي (ص) همه از مشيت و اراده ي تغييرناپذير الهي نشات گرفته است. و اين خداي كريم است، كه در مبارك كتاب خود قرآن مي فرمايد:

[صفحه 131]

.... و لن تجد لسنه الله تبديلا.[1].

«.... و هرگز در سنت خداي تعالي تبديل و تغيير نمي يابي.»

آنچه در شرع مقدس اسلام براي انسان مومن حلال و يا حرام معرفي شده، همه سنت خدا و ناموس تغييرناپذير خدايي است. از اين روي مومن هرگز نسبت به حلال و حرام ديني نه تنها حق اظهارنظر و قياس و اجتهاد ندارد، بلكه از آنجا كه احكام ديني را وضع و ابلاغ شده ي از سوي خداي عليم و حكيم مي داند، تا پايان عمر در رابطه با عمل به آنها خود را مسوول و موظف مي شناسد. و در برابر بدعتها و نوآوريهاي فكري و قياسي افراد به مبارزه و مقاومت برمي خيزد، چرا كه دفاع از احكام و فرايض الهي بر هر مسلمان متعهدي فرض است. از اين روي امام علي (ع) بندگان خدا را مخاطب قرار داده و مي فرمايد:

«مومن در اين سال حلال مي داند، آنچه را كه سال گذشته حلال مي دانسته است. و نيز آنچه را كه در سال پيش حرام مي دانسته، امسال هم حرام مي داند.»


صفحه 131.
    1. سوره فاطر، آيه 43.