کد مطلب:122024 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:203

ذكر اسامي و القاب حسن بن علي
خداوند تبارك و تعالي نام آن حضرت را حسن فرمود چنانكه در ذكر ولادتش مرقوم افتاد و در توراة شبر نام دارد و كنيت مباركش ابومحمد و ابوالقاسم است و القاب شريفش السيد و ديگر السبط و ديگر الامين و ديگر الحجة و ديگر البر و ديگر التقي و ديگر الاثير و ديگر الزكي و ديگر المجتبي و ديگر السبط الاول و ديگر الزاهد و ديگر الولي است.