کد مطلب:122038 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:177

ذكر فرزندان زيد بن حسن بن علي بن ابيطالب
زيد بن حسن عليه السلام مكني بود بابوالحسن چه پسرش را حسن نام نهاد. ابونصر بخاري گويد لبابه دختر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب را عباس بن علي بن ابي طالب تزويج فرمود و چون عباس در كربلا شهيد شد زيد بن حسن او را كابين بست و از وي دو فرزند آورد يكي پسر و او را حسن ناميد و آن ديگر دختر و او را نفيسه نام نهاد و نفيسه را وليد بن عبدالملك تزويج كرد و از وي فرزند آورد و از اينجاست كه چون زيد بر وليد بن عبدالملك درآمد او را بر سرير خويش جاي داد و سي هزار دينار دفعتا واحده عطا كرد.

و بروايتي مادر حسن بن زيد زجاجه نام داشت و ملقب بود به رقرق و ابوالحسن عمري كه از علماي نسابه است مي گويد نفيسه دختر حسن بن زيد است و او به نكاح عبدالملك بن مروان درآمد و حاملا در مصر وفات يافت و مردم ست كه از محال مصر است او را به مكانتي عظيم ياد كنند و با او سوگند خورند و قبر او زيارتگاه است و در جاي ديگر مي گويد زيد را جز حسن و نفيسه فرزند نبود و اينكه گويند او را پسري بود به نام يحيي و قبر او در مصر است سماعي شاذ است و چون اين اخبار با يكديگر[ صفحه 280]راست نيايد معلوم توان داشت كه آنچه ذكر كرديم اصح اقوال است.