کد مطلب:122040 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

ذكر فرزندان حسن بن زيد بن حسن بن علي بن ابيطالب
نخستين از پسران هفتگانه ي حسن بن زيد قاسم است چنانكه مذكور شد و او را شش فرزند بود چهار پسر: اول عبدالرحمن الشجري همانا شجره قريه ايست از قراي مدينه او را نسبت بدان قريه داده اند.

دوم محمد البطحاني بروايتي بطحان بضم باي موحده بر وزن سبحان نام محله اي است در مدينه و بعضي او را منسوب به بطحاء داشته اند و بفتح باي موحده خوانده اند و در نسبت نون زايد آورده اند چنانكه اهل صنعا را صنعاني گويند بسبب طول اقامت در بطحاء يا در بطحان منسوب بدان موضع شده. سيم حمزه مادر او ام ولد است. چهارم حسن او نيز ام ولد است.

اما دختران: اول خديجه و او با ابن عم خود عبدالعظيم بن علي الشديد بن حسن بن زيد بن حسن عليه السلام شوي كرد. دوم عبيده و او نيز در حباله نكاح پسر عم خود طاهر بن زيد بن حسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب عليهماالسلام درآمد گويند حسن بن قاسم را فرزندي بود بنام حسين و او سفر ديلم كرد و از وي خبري باز نيامد.

اما شيخ شرف نسابه گويد قاسم بن حسن بن زيد را سه پسر افزون نبود و آن محمد بطحاني و عبدالرحمن شجري و حمزه است و او را پسري نبوده كه حسن نام داشته باشد تا از وي پسري متولد شد بنام حسين و سفر ديلم كند.

اما در ولد آوردن حمزه شيخ شرف نسابه و ابوالحسين بن دينار اسدي نسابه و عثمان بن منتاب نسابه و ابن خداع اتفاق دارند و نخستين پسر حمزه علي نام داشت[ صفحه 283]و مادر او فاطمه دختر علي الشديد بن حسن بن زيد بن حسن بن زيد بن حسن بن علي بن ابي طالب است و فرزند ديگرش حسين است و مادرش ام ولد، و پسر ديگرش محمد نام داشت مادر وي نيز ام ولد است و او را سه دختر بود: اول ام علي دوم ام الحسين سه ديگر آمنه.

اما آمنه را جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد الحنفيه تزويج كرد و از او دختري آورد و ام الحسين را محمد بن جعفر الصادق عليه السلام كابين بست و ام علي را ابن الارت به نكاح درآورد و ابوالحسن عمري گويد حمزه را يك دختر ديگر بود كه ميمونه نام داشت و او را زيد النار برادر امام رضا عليه السلام تزويج كرد اما علي بن حمزة بن قاسم بن حسن بن زيد بن امام حسن عليه السلام فرزندي آورد و او را محمد نام گذاشت عمري گويد از او خبري بجاي نماند.

اما حسين بن حمزه بروايت عمري فرزندان او در اراضي يمامه سكون نمودند اما محمد بن حمزه سه پسر آورد نخستين را بنام پدر خود حمزه نام نهاد دوم حسن و سه ديگر عبدالله و از اين سه برادر حمزه و حسن باتفاق عم خود حسين بن حمزه در جيش كوكبي مقتول شدند چنانكه انشاء الله در جاي خود مرقوم مي شود.

و از فرزندان محمد بن حمزه نشان ولدي و عقبي نيست و جماعتي از سادات در قزوين و ديلم خود را منسوب مي دارند به علي و محمد.