کد مطلب:122056 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

ذكر احوال ابراهيم ابن حسن مثني بن حسن بن علي بن ابيطالب
ابراهيم برادر اعياني عبدالله محض است مكني بابواسمعيل است از كثرت جود و مناعت محل و شرافت محتد ملقب بغمر گشت او و برادرش عبدالله از روات حديث اند و او در كوفه صندوق داشت و قبرش مزار قاصي و داني گشت ابوجعفر منصور او را و برادرش را و ديگر اخوانش را چنانكه بدان اشارت شد مأخوذ داشت و در كوفه محبوس نمود و مدت پنجسال در كمال رنج و زحمت و تمام شكنج و صعوبت در حبسخانه روز گذرانيد و در سال يكصد و چهل و پنجم هجري در زندان بدار جنان انتقال فرمود و مدت عمرش شصت و نه سال بود ابن خداع گويد در يك منزلي كوفه وداع جهان گفت و شصت و هفت ساله بود و او را فضائل كثيره و محاسن شهيره بود. اما سفاح در زمان خود مقدم او را مبارك مي داشت چنانكه بدان اشارت شد.

امام حسن بن بن حسن مثني بن حسن بن علي بن ابيطالب كنيت او ابوعلي است و او را حسن مثلث گويند چه پسر سيم است كه بلا واسطه حسن نام دارد او نيز در حبس[ صفحه 336]ابوجعفر منصور در كوفه وفات يافت ابوالحسن عمري گويد محبس او در بغداد بود و در زندان جان بداد و چهل و پنجسال روزگار برده بود.

اما جعفر بن حسن مثني كنيت او ابوالحسن است و او سيدي با ذلاقت زبان و طلاقت لسان بود و در شمار خطباي بني هاشم مي رفت و از براي اوست كلام ماثور، وي نيز به حبس منصور افتاد لكن او را رها كرد تا بمدينه مراجعت نمود چون سنين عمرش به هفتاد رسيد وفات نمود.

اما داود بن حسن بن حسن عليه السلام كنيت او ابوسليمان است و او از جانب برادرش عبدالله محض توليت صدقات أميرالمؤمنين علي عليه السلام را داشت او را نيز منصور به حبس افكند مادرش به نزد صادق آل محمد عليهم الصلوة و السلام آمد و بناليد آن حضرت دعاي استفتاح را با او بياموخت كه معروف است بدعاي ام داود و مادر داود بدانسان كه آن حضرت آموزگاري فرمود در نيمه رجب آن دعا را قراءت نمود و سبب خلاص پسر گشت لاجرم داود به مدينه آمد و در شصت سالگي از جهان درگذشت.

اما محمد بن حسن مثني بسراي جاوداني انتقال نمود و او را فرزندي نبود اما دختران حسن مثني نخستين زينب او را عبدالملك بن مروان به حباله نكاح درآورد اما ام كلثوم شرح حال و مآل كارش معلوم نيست اما فاطمه به حباله نكاح معاوية بن عبدالله بن جعفر طيار درآمد و از وي چهار پسر و يك دختر آورد اول يزيد دوم صالح سيم حماد چهارم حسين و نام دخترش زينب بود و دختر چهارم حسن مثني رقيه نام داشت شرح حال او نيز معلوم نيست همانا از پنج پسر مثني را عقب بود اول عبدالله محض دوم ابراهيم غمر سيم حسن مثلث چهارم جعفر پنجم داود چنانكه نگاشتيم اكنون ابتدا مي كنيم به ذكر اولاد عبدالله محض.[ صفحه 337]