کد مطلب:122066 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

ذكر اولاد ابراهيم بن عبدالله محض ابن حسن مثني بن حسن بن علي
ابراهيم قتيل باخمري برادر محمد نفس زكيه است چنانكه شرح حال ايشان مرقوم شد و ابراهيم را ده پسر بود اول محمد الاكبر دوم طاهر سيم علي چهارم جعفر پنجم محمد الاصغر ششم احمد الاكبر هفتم احمد الاصغر هشتم عبدالله نهم حسن دهم أبوعبدالله أما محمد الاكبر مكني بود بابوالحسن و معروف بود به قشاش ابوالغنائم عمري گويد بلاعقب بود أما طاهر مادرش ام ولد بود بلاعقب وداع جهان گفت أما علي او نيز از ام ولد بود و فرزند نياورد أما ابوعبدالله او نيز بلاعقب بود أما عبدالله[ صفحه 366]بن ابراهيم در مصر وفات كرد و او را پسري شاعر بود به نام محمد و منقرض شد اما أحمد الاكبر دو فرزند آورد يكي قاسم و منقرض شد و آن ديگر در كودكي بمرد و أما احمد الاصغر بلاعقب بود أما جعفر پسري آورد به نام زيد أبومنذر نسابه گويد عقب نياورد.

اما محمد الاصغر مادر او رقيه دختر ابراهيم غمر است كه عم ابراهيم قتيل باخمري است او هفت تن فرزند آورد دو تن پسر بودند اول ابراهيم دوم عبدالله و پنج تن دختر آورد اول ام علي دوم زينب سيم فاطمه چهارم رقيه پنجم صفيه أما ابراهيم بن محمد الاصغر ابن ابراهيم قتيل باخمري پنج تن پسر آورد اول محمد دوم موسي سيم داود چهارم احمد پنجم سليمان ابوالحسن عمري و ابوالمنذر نسابه گويند ابراهيم فرزند ذكور نياورد لكن روايت صحيح آنست كه مسطور افتاد بالجمله از پنج تن پسران ابراهيم ابن محمد اصغر فرزند نيامد مگر احمد او پسري آورد و منقرض شد لاجرم از فرزند و فرزندزادگان ابراهيم قتيل باخمري عقب نماند الا از پسرش حسن و مادر حسن امامه نام داشت و او دختر عصمة العامريه از بني جعفر بن كلاب است و حسن مردي وجيه و بزرگ بود و پوشيده مي زيست مهدي خليفه گاهي كه به سفر حج كوچ مي داد زوجه حسن از براي حسن از وي امان طلبيد مهدي او را أمان داد چون نوبت خلافت به منصور دوانيق رسيد خواست او را چون ديگر سادات حسني عرضه ي شمشير سازد چندانكه فحص كرد بدو دست نيافت و عيسي بن زيد بعد از قتل ابراهيم نيز فراوان در طلب او رنج برد و او را نجست.

اما حسن بن قتيل باخمري از مليكه بنت الاشم بن تميمه كه ام ولد بود دو پسر آورد يكي ابراهيم و آن ديگر علي و ايشان بلاعقب بودند و پسر ديگر داشت بنام عبدالله اما عبدالله بن حسن بن ابراهيم قتيل باخمري دو پسر آورد يكي ابراهيم الازرق و آن ديگر محمد الحجازي و او را چهار دختر بود اول رقيه دوم سكينه سيم فاطمه چهارم ام الحسن اما رقيه به حباله ي نكاح حسن بن عبدالله بن محمد نفس زكيه درآمد اما سكينه به علي بن حسن بن علي بن حسن المثلث بن حسن مثني بن[ صفحه 367]حسن بن علي بن ابي طالب عليهماالسلام شوي كرد اما ابراهيم الازرق عمري گويد در ينبع فرزندان آورد و ايشان را بنوالازرق گفتند بالجمله ابراهيم ازرق را هشت فرزند بود دو تن دختران بودند يكي مليكه و آن ديگر زينب و مادر ايشان صفيه دختر محمد بن عبدالله از سادات حسيني بود و شش تن پسر داشت اول سليمان دوم علي سيم جعفر چهارم موسي پنجم احمد ششم داود الامير اما سليمان ابوالغنايم گويد بلاعقب بود و جز او گفته اند دو دختر يكي رقيه و آن ديگر فاطمه و يك پسر به نام عبدالله آورد و منقرض شد اما علي بن ابراهيم ازرق ابوالغنايم گويد بلاعقب بود و جعفر بن ابراهيم نيز عقب نگذاشت اما احمد بن ابراهيم ازرق بن عبدالله بن حسن بن ابراهيم قتيل باخمري در ينبع ده اولاد آورد دو تن دختر يكي مريم و آن ديگر خديجه و هشت تن پسر آورد اول قاسم دوم ابراهيم سيم عبدالله چهارم محمدالاكبر مكني بابوحنظله پنجم محمد الاصغر ششم احمد هفتم سليمان هشتم علي.

اما عبدالله بن احمد بن ابراهيم ازرق بن عبدالله بن حسن بن ابراهيم قتيل باخمري بن عبدالله محض بن حسن مثني بن حسن بن علي بن ابيطالب عليهماالسلام مكني بود بابومحمد و او فرزند آورد نام او علي بود اما برادرش ابراهيم بن احمد چهار پسر آورد اول عبيدالله دوم جعفر سيم علي چهارم ادريس اما برادر ديگر احمد ابن احمد مكني بود بابوالحسين و معروف بود به اخوص و او در مصر دختران و پسران آورد اما برادر ديگرش سليمان بن احمد سه پسر آورد اول محمد دويم ميمون سه ديگر جعفر اما برادر ديگرش محمد الاكبر بن احمد كه مكني بود بابوحنظله پانزده تن اولاد آورد و بيشتر پسران بودند ابوالحسن عمري گويد كه از اولاد او تا اين وقت كه چهارصد و چهل و سه سال از هجرت نبوي مي گذرد كسي را نديده ام لكن در بعضي از مشجرات داود بن ابي يحيي احمد بن محمد ديده شده و الله اعلم.

اين جمله فرزندان احمد بن ابراهيم ازرق بودند اما داود امير پسر ابراهيم ازرق ده تن فرزند آورد چهار دختر يكي ميمونه دوم كلثوم سه ديگر فاطمه چهارم ام البركات و شش تن پسران بودند اول ابراهيم دوم عبيدالله سيم علي چهارم سليمان[ صفحه 368]پنجم حسن ششم محمد اما علي در حبس وفات كرد و از براي او فرزندان بودند لكن منقرض شدند اما حسن او نيز در مكه محبوسا وفات يافت و از اولاد اوست محمد و ديگر حسن و ديگر داود و نسب بدو مي رسانند بني عبدالله بن حسن بن داود امير اما محمد مكني بود بابوسليمان بيشتر از فرزندان او به سخاوت و سماحت معروف بودند از جمله حسن و مسلم و محمد. بني سليمان بن محمد بن داود امير معروف اند.