کد مطلب:122799 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:244

تاريخ و محل تولد امام حسن
(670)- 8 - ثقة الاسلام كليني آورده است:[ صفحه 385]امام حسن (ع)، در ماه رمضان سال دوم هجري، تولد يافت و روايت شده است كه در سال سوم، ولادت يافت. [1] .

(671)- 9 - شيخ مفيد گفته است:

شب نيمه ي ماه رمضان سال سوم هجري، در مدينه متولد شد. [2] .

(672)- 10 - ابن شهر آشوب گفته است:

امام حسن (ع) در مدينه، شب نيمه ي ماه رمضان سالي كه جنگ احد رخ داد (سال سوم هجري) و گفته شده، سال دوم تولد يافت. [3] .

نزد ما نيز صحيح اين است كه ولادت آن حضرت در شب نيمه ي ماه رمضان سال سوم از هجرت بود.دست حق در دامن خود،گوهري پرورده است

بيشه آزادگي، شير نري، پرورده استتا پس از او، كعبه را بتخانه، نتوان ساختن

بت شكن مردي، خليل آذري، پرورده استتا پس از حيدر، علم سازد، قد مردانگي

مادر ايام، مرد ديگري، پرورده استتا پس از او، وارهاند خلق را از گمرهي

رهبر آزادمردان، رهبري پرورده استاي گنه آلوده! اقيانوس رحمت، چون حسن (ع)

در كنار خود، يم پهناوري، پرورده است [4] .
[1] الكافي، ج 1، ص 461.

[2] الارشاد، ص 187.

[3] المناقب، ج 4 ص 28.

[4] مجاهدي، محمد علي (پروانه): سيري در ملكوت، صص 180 -179 با تلخيص.