کد مطلب:125074 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:232

اتهامات و شايعات
در امور سياسي، ترور شخصيت از ترور شخص كارسازتر است. تحقير طرف مقابل در نظر دوست و دشمن، و شايعه پراكني درباره ي او، او را از پاي درمي آورد. گاهي نيز دشمن وقتي خود را عاجز از مقابله روياروي مي بيند دست بدين گونه امور مي زند.

آن امام بزرگ در حيات و ممات آماج تيرهاي مسموم دشمن قرار گرفته، نوشته هاي عصر بني اميه و بني عباس و طرفداران آنها سرشار و از اتهامات بي اساس و شايعات ضد اخلاقي و انساني به اين امام مظلوم است. او را ترسو، راحت طلب، بي درد، خوشگذران، حقوق بگير معاويه و ساير اتهاماتي كه قلم از نگارش آن شرم دارد، معرفي كرده اند.

تهمتها چندان رواج يافت كه آن حضرت از برخي دوستان[ صفحه 54]نادان و بي معرفت نيز زخم زبانها شنيد، تا آنجا كه برخي از آنها نيز باورشان شده، در كتابهاي افسانه ي مطلاق بودن [1] . او را آورده،و گاه در اذهان عوام، شجاعت حسن عليه السلام در برابر ضعف و سستي امام مجتبي عليه السلام قرار گرفته است! فيليپ حتي در تاريخ خود [2] مي نويسد: «حسن بن علي بيش از آنكه در منصب و كار حكومت باشد در خانه و در ميان زنان بود. همش صرف اموري غير از اداره ي كشور مي شد، و چند وقتي نگذشت كه خلافت را به رقيب نيرومند خود واگذاشت و به مدينه بازگشت تا در آنجا به آرامي و آسودگي سركند»!

دكتر طه حسين در كتاب خود [3] . او را متهم به درگيري با بردارش حسين عليه السلام بر سر صلح كرده تا آنجا كه تصميم به حبس برادر مي گيرد! [4] !

ما علي رغم اكراهي كه از ذكر اين گونه موارد داريم آنها را متذكر شديم تا دانسته شود وقتي قرار است امامي را هدف تير جفا قرار دهند، در حيات و ممات چه تهمتها كه نمي زنند و چه شايعات كه نمي سازند! ولي مختصري از شرح حال حضرتش[ صفحه 55]كه در كتاب براساس مستندات تاريخي دوست و دشمن آمده، گرد اين گونه سخنان غرض آلود را از دامن پاكش مي شويد.


[1] ازدواجهاي مكرر و طلاق دادن زنان.

[2] تاريخ عرب : 246 و به نقل ما از كتاب در مكتب كريم اهل بيت عليهم السلام.

[3] علي و فرزندان عليهم السلام.

[4] علي و فرزندانش، به نقل ما از كتاب در مكتب كريم اهل بيت. عليهم السلام.