کد مطلب:125077 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:250

نتيجه
نتيجه آنكه داستان ازدواجها و طلاقهاي مكرر آن امام مظلوم افسانه اي بيش نيست كه به دست دشمنان سرسخت و مغرض مطرح شده و جيره خواران اموي و عباسي بدان دامن زدند، و جاهلان و غافلان از روي ساده لوحي باور داشتند.

نكته ي آخر اينكه: تا قبل از روي كار آمدن منصور عباسي، اين مسأله مطرح نبود، حتي معاويه با آن دشمني سرسختانه خود، هرگز براي تضعيف و تحقير امام حسن عليه السلام از چنين حربه اي استفاده نكرد، و اگر چنين چيزي وجود داشت بي ترديد معاويه و عمروعاص و ديگر جيره خواران آنان نخستين كساني بودند كه از اين وسيله بهره مي بردند.

همه ي اينها صرف نظر از اعتقاد ما درباره ي امامان معصوم است كه هميشه غرق انديشه و جذبه الهي بودند و سرگرمي به عبادت و دعا و مسجد و تدريس و مسافرت و جنگ و جهاد[ صفحه 64]آنان را از بسياري از مباحات نيز بازمي داشت. علاوه آنكه اين گونه اعمال با هيچ اصول اخلاقي سازگار نيست حال آنكه امام مجتبي عليه السلام تنديس اخلاق الهي بود.

اتهاماتي ديگر نيز بر آن حضرت وارد كرده اند كه در آغاز اين فصل برشمرديم و پاسخگويي به آنها از اندازه ي اين مقال بيرون است.

تنها نگاهي سطحي به تاريخ زندگي آن حضرت كه سراسر شور و حماسه و كرامت نفس و عقل و تدبير و توجه به خدا و انجام وظيفه ي امامت و رهبري امت اسلامي بود، در رد اين اتهامات كافي است و نيز نظري به منشأ و مصدر اين شايعات كه از گلوي چه كساني طنين انداز شده ساختگي بودن آنها را روشن مي سازد.

و بايد خاطرنشان ساخت كه امام حسين عليه السلام كمترين مخالفتي با آن حضرت در امر صلح نداشت، و اگر به فرض محال داشت مجاز نبود كه اظهار كند زيرا كه امام حسن عليه السلام امام او بود. علاوه آنكه امام حسين تا ده سالي كه معاويه پس از شهادت امام حسن زنده بود هيچ اقدام مسلحانه اي نكرد و هر گاه در اين زمينه با حضرتش مذاكره مي شد مي فرمود: تا معاويه هست كاري نمي توان كرد.[ صفحه 65]