کد مطلب:125078 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:236

كارنامه ي ده ساله ي امامت
دوران امامت امام مجتبي عليه السلام از 21 رمضان 40 ه. ق تا زمان شهادت آن حضرت يعني 28 صفر 50 ه ق به مدت ده سال بود كه حدود 6 تا 8 ماه آن را همراه با خلافت و مسؤوليت سياسي مسلمانان سپري نمود، و بقيه را در مقام حساس امامت و رهبري فكري و معنوي مردم پشت سر نهاد.

مهمترين رويداد اين دوره مسأله صلح با معاويه است كه مقدمات و پي آمدهايي را داشته است.

چند ماه حكومت آن حضرت بر سر مقدمات جنگ با معاويه گذشت و در نهايت به صلح (آتش بس)انجاميد. پس از قرارداد صلح تا به امروز امام مجتبي عليه السلام هم از سوي برخي دوستان خود مورد اعتراض واقع شده و هو از سوي دشمنان و هم منتقدان سياسي. خوشبختانه شخص امام مجتبي و[ صفحه 66]سپس امامان پس از وي، اين مسأله را كاملا روشن ساخته. جاي ترديدي در صحت و مصلحت آن به جي ننهاده اند. ولي حقيقت اين است كه اگر كسي يك نگاه حتي سطحي به تاريخ ده ساله ي امامت آن حضرت به ويژه چند ماه آغازين آن بيندازد بدون هرگونه توضيحي مسأله ي صلح براي او حل خواهد شد.

ما در اين بخش، اين رويداد تاريخي را از ديدگاه اعتقادي، فقهي و سياسي - تجربي بررسي مي كنيم و در هر مورد به اشاره اي كوتاه بسنده مي نماييم.