کد مطلب:125080 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:215

صلح از ديدگاه اعتقادي
شيعه بنابر همين عقيده و اعتماد، مي داند كه كار امام بي حكمت نيست گرچه به فلسفه ي آن پي نبرد و از اين رو تسليم امام خويش است. و اگر احيانا از اصحاب امامان اعتراضاتي شده دليل بر كوتاهي معرفت و بينش سطحي آنان درباره ي امام بوده است كه گاه امام را در سطح يك فرمانده لشكر مي شناخته اند.

با توجه به مطالب بالا، صلح امام حسن عليه السلام از ديدگاه[ صفحه 68]اعتقادي شيعه كاملا حل شده و پذيرفتني است. ولي در عين حال شيعه معتقد است كه اين صلح از نظر فقهي و تجربي - سياسي آن روز نيز موضع گيري به حقي بوده و اگر هر فرد آگاه و باتجربه و دورانديش ديگري هم بود همين شيوه را پيش مي گرفت و اين صلح را چيزي به دور از پيروزي در جنگ نمي دانست.