کد مطلب:125084 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:197

بررسي عوامل خارجي صلح
امپراطوري روم شرقي ضربه هاي جانكاهي از اسلام خورده بود و هميشه در كمين فرصت مناسبي بود تا ضربه ي مؤثري بر پيكر اسلام مقتدر آن روز وارد كند. هنگامي كه خبر صف بندي سپاه شام به روميان رسيد، به فكر افتادند كه فرصت مناسبي به دست آمده كه مي توانند بر سرزمين اسلام يورش برند؛ و در تدارك حمله بودند كه ماجراي صلح رشته آنان را پنبه كرد... [1] .[ صفحه 73]
[1] تاريخ يعقوبي 217:2.