کد مطلب:125091 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:187

اقدامات معاويه
از طرفي چون خبر شهادت علي عليه السلام و بيعت مردم با امام مجتبي عليه السلام به معاويه رسيد دو نفر به كوفه و بصره فرستاد تا اخبار را گزارش كنند و مردم را نسبت به آن حضرت دلسرد نموده، كار را بر امام تباه سازند امام باخبر شد، دستور داد جاسوس كوفه را كه نزد مرد قصابي پنهان شده بود بيرون آورده، گردن زدند و نيز به امير بصره نامه نوشت و جاسوس بصره را نيز گردن زدند. سپس به معاويه نوشت:

«... اما بعد، حالا مرداني مي فرستي تا دست به خرابكاري و ترور بزنند، و جاسوساني مي گماري تا اخبار را برايت گزارش كنند؟ گويي سر جنگ داري؟ البته به همين زودي جنگ درخواهد گرفت، پس چشم به راه باش...»

معاويه نيز در پاسخ حضرت نامه اي نامناسب نوشت. و ازآن پس همواره نامه ها و بحثها و احتجاجاتي ميان آن دو صورت مي گرفت، امام حقانيت خود را گوشزد مي نمود و از كار خلفاي پيشين انتقاد مي كرد تا آنكه حجت را كاملا بر معاويه تمام كرد. اما معاويه دست بردار نبود، بلكه 18 روز پس از شهادت علي عليه السلام سپاهي تهيه ديد و براي اشغال عراق[ صفحه 87]به سوي آن سامان حركت كرد تا به پل منبج [1] رسيد. از سوي ديگر جاسوساني چند به كوفه فرستاد تا برخي از منافقان و خوارج را ديدار كنند، آناني كه در ميان ياران امام بودند و تا آن هنگام از ترس شمشير اميرمؤمنان علي عليه السلام اطاعت مي كردند امثال عمرو بن حريث و اشعث بن قيس و شبث بن ربعي و... و هر يك را وعده داد اگر امام حسن را به قتل رساند دويست هزار درهم و يكي از دختران خود و فرماندهي يكي از لشكرهاي شام را به او بدهد... و اين وعده ها چندان در آنان تأثير كرد كه از ياري امام دست شستند و مايل به معاويه شدند تا آنجا كه امام احساس خطر مي كرد و در زير جامه ي خويش سلاح مي پوشيد، تا آنكه روزي يكي از منافقان در اثناي نماز تيري به جانب امام افكند و چون زره به تن داشت در او كارگر نيفتاد.

اين اعمال منافقانه و روابط جاسوسي با معاويه ادامه داشت، ريز و درشت اخبار كوفه را به وي گزارش مي كردند و در پنهاني به معاويه نامه ها نوشتند و اظهار موافقت نمودند.[ صفحه 88]
[1] شهري است قديمي و پهناور كه سه فرسخ تا فرات فاصله دارد (مراصد الاطلاع).