کد مطلب:125103 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:117

فرازهايي از زيارت ائمه ي بقيع
من گواهم كه شما پيشوايان حق انجام وظيفه كرديد، آنچه خير امت بود خالصانه در اختيارشان نهاديد، در راه خدا هرگونه رنجي را به جان خريديد، اما قدر شما را نشناختيد، گفتار شما را رد كردند، با شما بديها كردند و شما ناديده گرفتيد...

شما را به راه حق فراخوانديد و پاسخ مثبت نشنيديد، فرمان داديد و فرمانتان نبردند...

دلبستگان دنيا دل به شما ندادند و آيات خدا را به سخره گرفتند و خود را فراتر از آن دانستند كه حق را بپذيرند!....[ صفحه 121]