کد مطلب:13035 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:61

كنيه ي رسول الله
همان طور كه در بحار از مناقب نقل شده است، كنيه هاي حضرت عبارتند از: ابوالقاسم، ابوالطاهر، ابوالطيب، ابوالمساكين، ابوالدرتين، ابوالريحانتين و ابوالسبطين.

همچنين آمده كه: كنيه ي ايشان در تورات ابوالأرامل است و جبرئيل هم وقتي كه ابراهيم پسر رسول الله (ص) به دنيا آمد و او را با كينه ي اباابراهيم مورد خطاب قرار داد و نيز آن حضرت را با اباالقاسم مي گفتند به خاطر اين كه اولين فرزندي كه براي ايشان بدنيا آمد قاسم بود عده اي هم مي گويند براي اين به آن حضرت اباالقاسم مي گفتند كه رسول الله (ص) تقسيم كننده ي بهشت و جهنم است.