کد مطلب:13043 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:57

و اما معجزه دست
براي حضرت محمد(ص) اين معجزه مانند معجزات ديگر پيامبران كه با دست انجام مي دادند بلكه هزار بار بالاتر و بيشتر از آن اتفاق افتاد بدين صورت كه گاهي رسول الله (ص) دوست داشت كه حسن وحسين (ع) نزد او بيايند در حالي كه آن ها نزد خانه و خانواده خود بودند و آن زمان شب هنگام بود و ظلمت شب همه جا را فراگرفته بود پس رسول الله (ص) از همان مكاني كه بود ندا مي داد اي ابامحمد اي اباعبدالله به نزد من بياييد و آنها با وجود دوري مكان و فاصله با رسول الله (ص) به حضرت روي مي آوردند و صداي حضرت به ايشان مي رسيد آن گاه رسول خدا(ص) به انگشت صبابه اش مي فرمود اينچنين آنها را از در خانه شان تا اينجا راهنمايي كن پس انگشت حضرت چنان روش مي شد كه راه خانه رسول الله (ص) را براي حسن و حسن (ع) بهتر از روشنايي ماه و خورشيد روش كرده و آن دو عزيز به نزد پيامبر آمدند و انگشت صبابه حضرت به حال اول خود بازگشت. هنگامي كه آن حضرت از ديدار و مصاحبه با عزيزانش كامروا و مشعوف شد و فرمود: عزيزانم به خانه بازگرديد و بعد به انگشت صبابه خويش فرمود: راه را براي ايشان روشن نما و باز انگشت حضرت راه بازگشت ايشان را روشن تر از نورافشاني ماه و خورشيد مي نمود چنان كه نور آن انگشت ايشان را تا بازگشت به موضعشان احاطه مي نمود سپس به حال اول خويش باز مي گشت.[ صفحه 53]