کد مطلب:13045 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:57

و اما معجزه ي ملخ
كه بر بني اسرائيل فرستاده شد، خداوند بسيار بزرگتر و عجيب تر آن را بر دشمنان محمد(ص) فرستاد و آن فرستادن ملخهايي بود كه دشمنان حضرت را خوردند (در حالي كه ملخ هاي عذاب در زمان حضرت موسي (ع) مردان قبطي را نخورده بلكه زراعت هاي ايشان را خوردند) جريان از اين قرار بود كه رسول الله (ص) در يكي از سفرهايشان به شام رفتند، در اين سفر دويست نفر از يهوديان هنگام خروجش از مدينه به عنوان استقبال تا مكه همراه او بودند و مي خواستند حضرت را به قتل برسانند زيرا مي ترسيدند كه خداوند دولت يهود را به دست محمد(ص) از بين برده و نابود سازد پس اراده نمودند تا او را به قتل برسانند و چون حضرت در قافله بود به ايشان جسارت ننمودند، هنگامي كه پيامبر براي حاجتي از قافله جدا شد و بسيار دور رفت يهوديان نيز به دنبال حضرت راه افتادند واو را با شمشيرهاي برهنه احاطه نمودند، در اين زمان خداوند عزوجل از زير پاي پيامبر و از ميان ماسه ها، ملخ هاي بسياري بيرون آورد كه يهوديان از ديدن آن ها به هراس افتاد و رسول الله (ص) پس از انجام حاجت خويش به سوي قافله بازگشت در حالي كه ملخها آن يهوديان را مي خوردند، اهل قافله با ديدن رسول الله (ص) گفتند: جماعتي كه به دنبال تو بيرون آمدند چه شدند، هيچيك از آنها هنوز بازنگشتند؟ حضرت فرمود: آن ها آمدند تا مرا به قتل برسانند و خداوند عزوجل ملخهايي را بر آنها مسلط ساخت اگر مي خواهيد بياوريد و آنها را ببينيد.

بعضي از آن ها مرده و برخي در حال مرگ بودند و ملخ ها در حال خوردن آن دشمنان خدا بودند و هنوز اهل كاروان بازنگشته بودند و نظاره شان به اين صحنه ها تمام نشده بود كه ملخها به جايي كه از آنجا بيرون آمده بودند بازگشتند در حالي كه هيچ اثري از دشمنان رسول الله (ص) نمانده بود.[ صفحه 55]