کد مطلب:13046 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:59

و اما معجزه ي حشرات و كنه
خداوند قدرت خويش را به دشمنان پيامبر با فرستادن كنه و از بين بردن آن ها به وسيله ي اين حشره نشان داد، داستان بدين ترتيب بود كه وقتي رسول الله (ص) به مدينه آمد و امر رسالت خويش را آشكار ساخت و به واسطه ي اين امر قدر و منزلش فزوني يافته ومقامش رفيع شد، براي اصحابش از امتحاناتي كه خداوند عزوجل از انبياء (ع) به عمل مي آورد سخن مي گفت و از صبر ايشان در بندگي خداوند و آزاري كه در اين راه متحمل مي شدند جرياناتي را بيان مي كرد. در بين يكي از سخنانش فرمود: بين ركن و مقام قبر هفتاد پيامبر خداست كه جز به رنج و گرسنگي و كنه نمردند، وقتي اين سخن را برخي از منافقين يهود و بعضي از سركشان ياغيان قريش شنيدند با يكديگر به توافق رسيدند تا حضرت را با شمشيرهايشان به قتل رسانده و او را به ديگر انبياء (ع) ملحق نمايند تا ديگر دروغ نگويد!

قرار شد يك روز وقتي رسول الله (ص) را خارج از مدينه تنها يافتند، دويست نفر او را احاطه كنند و آن گاه به قتل برسانند. روزي رسول الله (ص) از مدينه خارج شد و آن دشمنان خدا به دنبال حضرت رفتند در همين بين يكي از آن ها به لباس و بدنش نگاه كرد و ديد كه به بدن و لباسش كنه چسبيد سپس ديد كه بدن و پشتش از كنه به خارش افتاده است پس از يارانش شرم كرد و به آرامي و آهستگي از آنها جداش د و فاصله گرفت آنگاه يكي ديگر از آنها متوجه شد و ديد كه در بدن و لباسش كنه افتاد او هم از ياران خود به آرامي جدا شد و چيزي نگذشت كه هم آن دويست نفر ديدند كه كنه به جانشان افتاده و از ديگر ياران خود جدا شدند سپس بازگشتند آن گاه كنه در بدن هايشان به قدري زياد شد كه بر آنها چيره شد تا آن جا كه راه حلقوم هايشان بسته شد آنچنان كه غذا و آشاميدني از گلويشان پايين نمي رفت و همه ي آن دويست نفر در طي دو ماه از دنيا رفتند برخي از آن ها در ظرف پنج روز و بري ديگر در ده روز كمتر يا بيشتر از دنيا رفتند و بيشتر از دو ماه طول نكشيد كه همه ي آن ها به واسطه ي بلاي كنه و تشنگي و[ صفحه 56]گرسنگي از بين رفتند و اين كنه ها را خداوند متعال براي معجزه به جان دشمنان محمد(ص) انداخت.