کد مطلب:13048 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:57

و اما خون
(كه خداوند به وسيله ي آن قبطيان را عذاب نمود، در زمان رسول الله (ص) نيز دشمنان او را به همين وسيله عذاب نمود و جريان از اين قرار بود كه) يكبار رسول خدا(ص) حجامت نمود و خوني كه از بدنش خارج شد به ابي سعيد خدري داد و به او فرمود: اين خون را مخفي نما ولي او آن خون ها را سر كشيد و نوشيد چندي بعد رسول الله (ص) به ابي سعيد خدري فرمود: با آن خون چه كردي؟ گفت: يا رسول الله (ص) آن را خوردم حضرت فرمود: آيا من به تو نگفتم كه آن را مخفي كن؟ گفت: آري من هم آن خون ها را در شكمم مخفي كردم، پس رسول الله (ص) فرمود: بر شماست كه هرگز چنين كاري را انجام ندهي و بدان كه خداوند آتش جهنم را بر گوشت و خون تو حرام نمود به خاطر اين كه با خون و گوشت من در آميخته است. چهل نفر از منافقين كه از اين ماجرا آگاه شدند رسول الله (ص) شروع به مسخره و استهزاء ايشان نموده و مي گفتند: او (يعني محمد(ص) گمان مي كند كه چون خون ابوسعيد خدري باخون او درآميخته مي تواند ابوسعيد را از عذاب و آتش دوزخ نگاه دارد و نجات بدهد او جز يك دروغگوي لاف زن بيش نيست ولي ما خون او را ناپاك و كثيف مي دانيم، رسول الله (ص) فرمود: همانا خداوند آن ها را با خون عذاب خواهد كرد و دچار رنج و محنت خواهد ساخت طوريكه قبطيان را هم آن گونه عذاب نكرده باشد و لحظه اي را به آرامش نخواهند گذراند تا اين كه خون دماغ شده و از دندانهايشان خون مي چكد و هر چه مي خورند و مي آشامند با خون در مي آميزد و آنها[ صفحه 58]هم ناچار آن را مي خورند و به همين حال تا چهل روز مي مانند آن گاه به هلاكت خواهند رسيد و جريان به همان ترتيبي شد كه ايشان فرموده بود و همه ي آن چهل نفر با فلاكت بارترين وضعي عذاب شده و هلاك شدند.