کد مطلب:13049 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:64

و اما عذاب قحطي و كاستي ميوه ها
رسول الله (ص) درباره ي مردم قبيله اي به نام مضر دعا نمود تا خداوند بر اين قبيله عذابي همچون عذاب قوم فرعون نازل نمايد، پس اين گونه مي فرمود: (اللهم اشدد و طاك علي مضر و اجعلها عليهم سنين كسني يوسف (ع) پس خداوند ايشان را به قحطي و گرسنگي مبتلا ساخت در آن زمان غذا و آذوقه از همه اطراف و نواحي ديگر به سوي مردم قبيله ي مضر مي آمد پس هنگامي كه مردم مضر از آن آذوقه ها خريداري مي كردند و مي گرفتند تا به خانه هايشان بروند هنوز به منزل نرسيده آن غذاها پر از كرم شده و بوي تعفن گرفته و فاسد مي شدند پس همه اموال آن ها از بين رفت و هيچ سود و نفعي از غذاها به ايشان نرسيد تا اين كه به درد گرسنگي شديد و بسيار گرفتار شدند تا اين كه از گرسنگي سگها و مردار را مي خوردند و استخوان هاي مردگان را مي شكستند و آنها را مي خوردند و گاهي حتي زنان و فرزندان خويش را مي خوردند تا اين كه گروه هايي از سران قريش به نزد رسول الله (ص) رفته و عرض كردند: يا محمد (ص) گيريم كه مردان اين قوم و قبيله دشمن تو هستند زنان و كودكان و چهارپايان و حيوانات آنها چه كنند، ايشان با تو چه كار دارند كه عذاب مي شوند. رسول الله (ص) فرمود: شما به خاطر عملي كه مرتكب شده ايد عقوبت مي شويد ولي اطفال و حيوانات شما به خاطر اين عمل عقوبت نمي شوند بلكه اين عذاب با همه منافعش عرضه مي شود در دنيا و آخرت تا زماني كه خداوند بخواهد سپس خداوند متعال آن عذاب و بلايي كه ديده اند را تبديل خواهد نمود و عوض آن را خواهد داد، سپس رسول الله (ص) از گناه مردان قبيله مضر[ صفحه 59]درگذشت و ايشان را بخشيد و چنين دعا فرمود: خداوند اين مردم را از بلا و مصيبت رهايي بخش و نعمت و سرسبزي و خرمي و آسايش و رفاهي كه داشتند به ايشان بازگردان، به خاطر همين جريان خداوند عزوجل در قرآن درباره ي اين قوم نعمات خويش را برايشان نام مي برد: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف).