کد مطلب:13051 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:70

آدم
در بحار از مناقب آمده كه اگر ملائكه براي حضرت آدم (ع) يك بار سجده كردند، بر محمد (ص) ملائكه و خلايق مردم همگي تا روز قيامت هر لحظه و هر ساعت سجده مي كنند و اگر خداوند آدم را قبله ملائكه قرار داد ولي پيامبر را در جلوي همه پيامبران و در شب معراج در جلوي آدم قرار داد و اگر آدم از خاك آفريده شد خداوند رسول الله (ص) را از نور خلق نمود.

همان طور كه حضرت فرمود: من پيامبر بودم و آدم هنوز در بين آب و خاك بود، و اگر چه آدم اولين انساني بود كه خلق شد ولي پيامبر قبل از او خلقت و تكوين يافته بود همان طور كه رسول الله (ص) فرمود: خداوند مرا از نور خلق نمود و اين نور را هزار هزار سال قبل از خلقت آدم خلق نموده بود و اگر آدم ابو البشر بود محمد (ص) سرور انذاركنندگان بود، همانگونه كه حضرت فرمود: روز قيامت آدم و ديگر خلايق تحت لواي من هستند و اگر آدم اولين نفر از انبياء بود ولي نبوت محمد (ص) قبل از او بود، همان طور كه حضرت فرمود: من پيامبر بودم در حالي كه آدم هنوز در نهاد و سرشت و گل خود بود و هنوز خلقت او كامل شده بود و اگر ملائكه در برابر آدم به خاطر اسماء الهي كه خداوند به او آموخته بود عاجز بودند پس خداوند به محمد(ص) قرآن را عطا نمود و همه اولين و آخرين و همه خلايق در برابر اين اظهار[ صفحه 108]كوچكي و عجز نمودند.

و اگر براي آدم گفته شد (فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه) خداوند براي رسول الله (ص) فرمود: (ليغفرك لك الله).