کد مطلب:13064 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:65

عيسي
او كور مادرزاد را شفا مي داد و مرض برص و پيسي را بهبود مي بخشيد و پيامبر ما روزي معاذ بن أعفر به نزدش آمد و گفت: يا رسول الله (ص) من ازدواج كرده ام و برخي به زنم گفته اند كه من در پهلويم اثر سفيدي پيسي دارم و او از اين كه با من خلوت نمايد كراهت دارد، حضرت فرمود: لباست را از پهلويت كنار بزن او نيز جامه اش را از پهلويش زد و حضرت نيز با دست خود به آن محل كشيد و هر چه سفيدي و اثر پيسي بود برطرف شد.

و نيز مردي جذامي از اهل جهين كه از جذا انگشتانش قطع شده بود نزد حضرت آمد و از بيماري خود شكايت نمود پس حضرت ظرفي آب خواست سپس از آب دهان مباركشان در آن آب ريختند و فرمودند: با اين آب بدنت را بشوي پس آن مرد[ صفحه 124]چنين كرد و همه اثر جذام از بدنش محو شد و همه زخمهايش بهبود يافت.

همچنين روزي زني نزد حضرت آمد و عرض كرد: يا رسول الله (ص) پسرم در حال مرگ است و هر زمان كه براي او غذا مي بريم او غذا را بالا مي آورد؟ حضرت برخاست، ما نيز برخاسته و همراه زن به منزلش رفتيم. هنگامي كه نزد پسرش رسيديم حضرت رو به او نمود و فرمود: برخيز و دور شو اي دشمن خدا و اولياء خدا، من رسول خدا هستم بعد فهميديم نزد آن پسر شيطاني بود كه با اين سخنان پيامبر آن شيطان رفت و پسر آن زن هم صحيح و سالم از بستر بيماري برخاست.

و نيز مردي نزد حضرت آمد كه كثير البول بود و بسيار ادرار مي نمود و قادر به كنترل خويش نبود پس گفت: يا رسول الله اين امر مرا از تطهير و نگهداشتن وضو و طهارت بازداشته است، پس حضرت مقداري آب خواست و بر آن دعا كرد و تبرك نمود و مقداري از آب دهان مباركش در آن انداخت سپس آن را به او داد تا بنوشد پس آن مرد چون اين كار را انجام داد به خواب رفت وقتي بيدارش نمودند ديد كه اثري از رطوبت در او نيست و بهبودي يافته است.

و باز زني نزد حضرت آمد در حالي كه ظرفي سنگين از روغن به همراه داشت و دخترش را به دنبال خود آوره بود پس عرض كرد: يا رسول الله اين دختر كور و نابينا بدنيا آمده، حضرت مقداري عود گرفت و تبرك نمود و به چشمان آن دختر ماليد چشمان آن دختر بهبود يافت و بينا شد.

درباره ي آن حضرت حديثي از قتادة بن ربعي و مجمد بن مسلمة و عبدالله بن أنيس نقل است كه گفت: رسول الله (ص) مردگان را زنده مي كرد.

كلبي مي گويد: عيسي (ع) مردگان را با ذكر (يا حي يا قيوم) زنده مي كرد و نيز گفته اند كه او چهار نفر را زنده كرد كه آن ها عبارتند از عاذر، ابن التعجوز، دختر عاشر و سام بن نوح.

امام رضا عليه السلام مي فرمايد: قريش نزد رسول الله (ص) جمع شدند و از او خواستند كه[ صفحه 125]مردگان ايشان را زنده نمايد پس آن حضرت امام علي بن ابي طالب(ع) را با ايشان فرستاد و فرمود: به سوي قبرستان برويد و اسم هر كس از خويشاوندان ايشان كه خواستند را با صداي بلند صدا بزن و بگو اي فلان اي فلان اي فلان رسول الله (ص) به شما مي گويد كه به اذن خداوند برخيزيد، پس همه آنها از قبور خويش برخاستند در حالي كه خاك ها را از سر و روي خويش مي تكاندند، آن گاه قريش جلو آمدند و از آن زنده شدگان درباره ي امورشان و احوالشان سؤال كردند آن زنده شدگان به قريشيان گفتند كه: اگر ما محضر او را درك مي كرديم حتما به او ايمان مي آورديم. و نيز امام عده اي از كساني كه در روز بدر كشته شده بود را زنده كردند پس آن ها را مخاطب قرار داده و با ايشان سخن گفتند و آن زنده شدگان نيز قريشيان را به خاطر كفرشان سرزنش نموده و به آن ها از آن چه كه پس از مرگ بر سرشان مي آيد و خواري و خفتي كه نصيبشان خواهد شد خبر دادند.

حضرت محمد(ص) از اخبار غيب بسياري خبر دادند كه از آنهاست: قصه حاطب بن أبي بلتعه و جريان نامه اي كه به مكه فرستاده بود و نيز از اخبار غيبي كه حضرت از آن داد: قصه عباس و علت اسلام آورن ابن جريح با نظر به اين آيه: (و يعلمه الكتاب و الحكمة).

خداوند متعال به عيسي (ع) نه چيز از بهره ها و مواهب خويش را عطا فرمود و به همه مردم دنيا يك جزء آن را عطا فرمود: و از پيامبر روايت شده است كه خداوند به من علاوه بر آن چه كه به عيسي (ع) داده به من قرآن را نيز عطا فرموده است:و ان كان من مات يحيي لكم

يناديه عيسي بب العليفان الذراع لقد سمها

يهود لأحمد يوم القريفنادته اني لمسمومة

قلا تقربني و قيت الأذيمؤلف مي گويد: در شأن مقام پيامبر شاعر گرانقدر شيخ محمد كاظم أذري[ صفحه 126]بغدادي (ره) قصيده اي سورده كه ذيلا آمده است. [1] .

[ صفحه 131]
[1] شاعر مي سرايد:لمن الشمس في قباب قباها

شف جسم الدجي بروج ضياهاو لمن هذه المطايا تهادي

حي احيائها وحخي سراهايعملات تقل كل عزيز

قد حكته شمس السنا و حكاهاما أراني بعد الأحبة الا

رسم دار قد انمحي سيماهاكم شجتني ذات الجناح سجيرا

حين حل الهوي بها فشجاهاخلياها و شانها خلياها

فعساها تبل وجدا عساهايا خليلي كل باكية لم

تبك الا لعلة مقتاهاذكرتني و ما نسيت عهودا

لو سلا المرء قلبه ما سلاهانبهت عيني الصبابة و الوجد

و ان كان لم ينم جفناهافتنبهت للتي هي أشقي

و الهوي اللقلوب أقصي شقاهاليت شعري اهل لمحمائم نوحي

أم لديها لواعجي حاشاهاكان عهدي بها قرية عين

فاسئلاها بالله مم بكاهالو حوت ما حويته ما تغنت

سل عن النار جسم من عاناهاأهل نجد راعوا ذمام محب

حسب الحب روضة فرعاهاعودنا علي الجميل كما كنتم

فقد عاود القلوب اساهاقربونا منك الجميل كما كنتم

فقد عاود القلوب اساهاقربونا منك لنشفي صدورا

جعل الله في الشفاء شفاهاحي أوطاننا بواد المصلي

فهي أوطان نشوة نلئاهاحيث صحف الغرام تتلي و ما

أدرام ما لفظها و ما معناهاكم لأهل الهوي با وقفات

أوقفتها علي بلوغ مناهاحبذا وقفة بتلك الثنايا

صح حج الهوي بها فمراهاكلما أسلف الصبا من سلاف

تصقل الدهر نسمة من شذاهاأين أيام رامة لا عداها

مدمع العاشقين بل حياهادهر لهو كائنا ما لبثنا

فيه الا عشية أو ضحاهامالناو النوي كفي الله منها

أي نكر أتت به كفاهاحيث بتنا شتي المغاني و ماذا

أنكر الهر من يد اسداهايا أخلاي ي لو رعيتم قلوبا

جذ جد الهوي بها فابتلاهايا أخلاي لو رعيتم قلوبا

جذ جد الهوي بها فابتلاهاانصفونا من جور يوم نواكم

حسب تلك الاكباد جور جفاهاعمرك الله هل تنشقت عرفا

من دمي الحي أو وردت لماهاأم لمحت القباب أم شمت منها

تلكمو الوضة التي شمناهاخبرينا يا سرحة الواد عنهم

أين ألقت تلك الضعون عصاهاوعدنا بالوصل فالهجر عار

كيف يستحسن الكرام جفاهايا لقومي ما دون رامة ثاري

فاسألوا عن دمي المراق دماهاان حتف الوري بعين مهاة

الاتخال الحمام الا أخاهاما علي مثلها يذم هوانا

و علي مثلها يذم قلاهايا خليلي و الخلاعة ديني

فاعذرا أهلها و لا تعذلاهاآن تلك القلوب أقلقها الوجد

و أدمي تلك العيون بكاهالا تلو ما من سيم في الحب خسفا

انما آفة القلوب هواهاأي عيش للسالفين تقضي

كان حلو المذاق لولا نواهاأي عيش لعاشق ذاب هجر

لا يزال الحمام دون حماهاهي طورا هجر و طورا وصال

ما أمر الدنيا و ما أحلاهاكم ليال مرتت بليماء بيض

كان يجني النعيم من مجتناهاكان أنكي الخطوب لم يبك مني

مقلة لكن الهوي أبكاهالو تأملت في مجاهد دمعي

لتعجبت من أسي أجراهاأنا سيارة الكواكب في الحرب

فأني يعدو علي سهاهاكل يوم للحادثات عواد

ليس يقوي رضي علي ملتقاهاكيفي يرجي الخلاص منهن الا

بذمام من سيد الرسل طهمعقل الخائفين من كل خوف

أوفر العرب ذمة أوفاهامصدر العلم ليس الا لديه

خبر الكائنات من مبتداهاملك يحتوي ممالك فضل

غير محدودة جهات علاهالو اعيرت من سلسبيل نداه

كرة النار لا ستحالت مياهاهو ظل الله الذي لو أوته

آهل وادي جهنم لحماهاعلم تلحظ العوالم منه

خير من حل ارضها و سماهاذاك ذو امرة علي كل أمر

رتبة ليس غيره يؤتاهاذاك أسخي يدا و أشجع قلبا

و كذا أشجع الوري أسخاهاما تناهت عوالم المعلم الا

والي كنه أحمد منتهاهاأي خلق الله أعظم منه

و هو الغاية التي استقصاهاقلب الخافقين ظهرا البطن

فرأي ذا أحمد فاجتبابهامن تري مثله اذا شاء يوما

محو مكتوبة القضاء محاهارائد لا يزود الا العوالي

طاب من زهرة القفا مجتناهاذات علم له منازل قدس

قد بناها التقي فأعلي بناهاو رجالا أعزه في بيوت

اذن الله أن يعز حماهاسادد لا تريد الا رضا الله

كما لا يريد الا رضاهاخصها من كماله بالمعالي

و بأعلي أسمائه سماهالو يكونوا للعرش الا كنوزا

خافيات سبحان من أبداهاكم لهم ألسن عن الله تنبي

هي أقلام حكمة قد براهاو هم الأعين الصحيحات تهدي

كل نفس مكفوفة عيناهاعلماء ائمة حكماء

يهتدي النجم باتباع هداهاقادة علمهم و رأي حجاهم

مسمع كل حكمة منظراهاما أبالي و لو أهيلت علي الأرض

السماوات بعد نيل ولاهامن يباريهم و في الشمس معني

مجهد متبع لمن باراهاورثوا من محمد سبق أولاها

و حازوا مالم تحزا خراهاآية الله حكمة الله سيف الله

و الرحمة التي أهداهاأريحي له العلي شاهدات

ان من نعل اخميصه علاهانير الشكل دائر في سماء

بالأعاجيب تستدير رحاهافاضل للخلق منه علم و حلم

أخذت عنهماا العقول نهاهاكم علي هذه له من اياد

ليس الشمس غير نار قراهاو له في غد مضيف جنان

لم يحل حسنها غير نار قراهاو استعارت منه الرسالة شمسا

لم يزل مشرقا بها فلكاهاحي ذاك الليح أي ثمار

كان من حبة الا اجتناهاما عسي أن يقال في ذي معال

علة الكون كله احداهاكيفي عنه الغني يجود سواه

و هو من صورة السماح يداهاأين من مكرماته معصرات

دون أدني نواله أنداهاملئت كفه العوالم فضلا

فلهذا استحال وجه خلالهابأبي الصارم الالهي يبري

عنق الأزمة الشديد براهاجاورته طريدة الدين علما

أنه ليثها الذي يرعاهانطقت يوم حلمه معجزات

قصر الوهم عن بلوغ مداهابشرت امه به الرسل طرا

طربا باسمه فيا بشراهاتلتقي كل دورة برسول

أي فخر للرسل في ملتقاهاكيف لم يفخروها بدورة مولي

فخر الذكر باسمه و بناهالم يكن أكرم النبيين حتي

علم الله انه اتقاهانوهت باسمه السماوات و لأرض

كما نوهت بصبح ذكاهاو غدت تنشر الفضائل عنه

كلر قوم علي اختلاف لغاهاو تنادت به فلا سفة الكهان

حتي وعي الاصم نداهاو بدي في دوائر الصحف منه

بدر اقبالها و شمس ضحاهاو صفوا ذاته بما كان فيها

من صفات كمن رأي مرآهاو تمنوه بكرة و أصيلا

كل نفس تود و شك مناهاطربت لاسمه الثري فاستطالت

فوق علوية السما سفلاهاثم أثنت عليه انس و جن

و علي مثل يحق ثناهالم يزالوا في مركز الجهل حتي

غاض سلسالها و فاض ظماهاو أقامت في صفح ايوان كسري

ثلمة ليس يلتقي طرفاهاو تهاوت زهر النجوم رجوما

فانزوي مارد الضلال وتاهارميت منهم القلوب برعب

دك تلك الجبال من مرساهافكأن الاشراك اثار رسم

غالها حادث البي فمحاهاو كأن الأوثان اعجاز نخل

عاصف الريح هزها فرماهاو نواحي الدنيا تميس سرورا

كغصوم مر النسيم ثناهاسيد سلم الغزال عليه

و الجمادات أفصحت بنداهاو الي طبه الآلهي باتت

علل الدهر تشتكي بلواهاكيف لا تشتكي اليالي اليه

ضرها و هو منتهاي شكواهافانمحت ظلمة الضلال ببدر

كان ميلاده قرآن انمحاهاو به قرت الغزالة عينا

بعد ما ضل في الربي خشفاهامن لشمس الضحي بلثم ثراه

فتكون التي أصابت مناهاجاء من واجب الوجود بما

يستغر المكنات ان يخشاهاسؤدد قارع الكواكب حتي

جاوزت نيراته جوزاهابأسه مهلكم و أدني نداه

منقذ الهالكين من بأساهاكم سخي منعما فأعتق قوما

و كذا أشرف الطباع سخاهاكم نوال له عقيب نوال

كسيول جرت الي بطحاهاانما الكائنات نقطة خط

بيديه نعيمها و شقاها كبماكلما دون عالم للوح طع

ليد الواهب الذي لا يضاهاهمم قلدت من الله سيفا

ما عصمته الصعاب الا براهاعزمات محيلة لو تمنت مستحيلا

من المني ما عصاهالا تسل عن مكارم منه عمت

تلك كانت يدا علي ما سواهاحاز من جواهر التقدس ذاتا

تاهت الأنبياء في معناهاجوهر تعلم الفلزات من كل

القضايا بأنه كيمياهاأي نفس لا تهتدي بهداه

و هو من كل صورد مقلتاهالا تجل في صفات أحمد فكرا

فهي الصورة التي لن تراهاما عسي أن أقول في ذي معال

علة الكون كله احداهاتلك نفس عزت علي الله قدرا

فارتضاها لنفسه و اجتباهاصيغ للذكر وحده و الآلهيون

عنه في الذكر كانت شفاهاسل ذوات التمييز تخبرك عنه

ان حال التوحيد منه ابتداهاحاز قدسية العلوم فان لم

يؤتها أحمد فمن يؤتاهاعلم اقسمت جميع المعالي

انه ربها الذي رباهايصدر الأمر عن عزائم قدس

ليس السبعة السواري سواهاانما عاشت السماوات و الأرض

ومن فيهما علي نعماهالاتضع في سوي اياديه سؤلا

ربما أفسد المدام اناهاعد الي بعض و صفه تلق

كليات مجمد لم تنحصر أجزاهاذلك لو لم تلح عوالم عقل

منه لم يعرف الوجود الآلهاأي أرضية عست لم يرضها

أو سماوية علت ما سماهامن تسني متن البراق ليطوي

صحف أفلاكها به فطواهاو ترقي لقاب قوسي حتي

شاهد القبلة التي يرضاهاحيث لا همس للعباد كأن

الله من بعد خلقها أفناهاداس ذاك الباسط منه برجل

نيرا كل سؤدد نعلاهاو علي متنه يد الله مدت

فأفاضت عليه روح نداهاو أراه ما لا يري من كنوز

الصمدانيد التي أخفاهاليت شعري هل ارتقي ذروة

الأفلاك أم طأطأت له فرقاهابل لسر من مالك الملك فيه

دون مقدار لحظة انهاهاشمس قدس بدت فحق انشقاق

البدر نصفين هيبة لبهاهاو أظلت عليه من كلل السحب

ظلال وقته من رمضاهاو احضرار العصي بيمني يديه

كاخضرار الآمال من يسراهاكم روي العسكر الذي المنيرة قسرا

بعد ما كان ليلها بغشاهاو كلام الصخر الأصم لديه

معجز بالهدي الآلهي فاهاو سمت باسمه سفينة نوح

فاستقرت به علي مجراهاو به نال خلة الله ابراهيم

و النار باسمه أطفاهاو بسر سري في ابن عمران ان

اطاعت تلك اليمين عصاهاو به سخر المقابر عيسي

فأجابت ندائه موتاهاو هو سر السجود في الملأ

الأعلي و لولاه لم تعفر جباهاوهو الآية المحيطة بالكون

ففي كل عين شي ء تراهاالفريد الذي مفاتيح علم

الواحد الفرد غيره ما حواهاهو طاوس روضة الملك لا

بل هو ناموسها الذي يرعاهاو هو الجوهر المجرد منه

كل نفس ملكيها زكاهالم تكن هذه العناصر الا من

هؤلاء حيث كان أباهامن يلج في جنان جدوي يديه

يجد الحور من أقل اماهالا تخفف من أسي القيامة هولا

كشف الله بالنبي أساهاثق بمعروفه تجده زعيما

بنجاة العصاة يوم لقاهاكيف تظمي حشي المجين منه

و هو من كوثر الو داد سقاهاشربة أعقبتم نشوات

رق نشوانها وراق انتشاهاما رأت وجه الغمامة الا

و أراقت منه حياؤ حياهاما حباه شفاعه الله الا

لكنوز من جاهة زكاها.