کد مطلب:134726 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

زمينه هاي سياسي و اجتماعي
خلافت اموي؛ آن گونه كه خليفه اي از امويان آن را به تصوير كشيده است:فدع عنك ادكارك ال سعدي

فنحن الاكثرون حصي و مالاو نحن المالكون الناس قسرا

نسومهم المذلة و النكالاو نوردهم حياض الخسف ذلا

و ما نالوهم الا خبالاياد آل سعدي را رها كن كه ما از حيث عده و عده بيشتريم.

ما از سر اجبار حاكمان مردميم و آنها را به ذلت و خواري سياست مي كنيم.

آنها را به گرداب ذلت در مي آوريم و تنها بي خردي و ظلم نصيب آنها خواهد شد.

وليد بن يزيد اموي

[در روز چهارشنبه، ششم ربيع الثاني سال 125 ه / 743 م به خلافت رسيد و در بخراء (روستايي از روستاهاي دمشق) در روز پنج شنبه 28 جمادي الثاني سال 126 ه / 744 م به قتل رسيد.]