کد مطلب:139971 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:157

عده نفرات كشته شده از دشمن
در وسيلة الدارين (ص 79) مي نويسد:

در نامه اي كه ابن سعد جهت عبيدالله بن زياد نوشت تعداد كشتگان را يكصد و پنجاه هزار نفر مي نويسد و گويد كه قادر نيستيم كه همه آنان را به خاك بسپاريم.