کد مطلب:139975 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:173

شهداء بني هاشم
شهداء بني هاشم از اولاد حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام و حضرت مجتبي و حضرت سيدالشهداء عليهماالسلام و اولاد جناب جعفر طيار فرزند جناب ابوطالب و اولاد و اعقاب جناب عقيل عليهم السلام.

در تعداد شهداء بني هاشم در بين نويسندگان كتب تاريخ و مقاتل اختلاف زياد مي باشد و عموما تعداد نفرات آنان را كه در جنگ شهيد شدند قريب 17 يا 20 نفر و برخي متجاوز از پنجاه نفر نوشته اند.

در عوالم العلوم (ص 17/343) به نقل از مناقب ابن شهرآشوب و مناقب قديم و محمد بن ابي طالب جمعا نام 38 نفر از اولاد جناب ابوطالب را كه در اين وقعه هائله به مرتبه رفيعه شهادت رسيده اند را نام برده و گويد.

در مناقب قديمه تعداد آنان را 16 نفر و در مشير الاحزان از قول حضرت باقر عليه السلام 17 نفر مي نويسد.

گفته شده است كه از: 1 - اولاد جعفر طيار 3 نفر و از اولاد عقيل 7 نفر و از اولاد حضرت علي عليه السلام 9 نفر و از اولاد حضرت مجتبي عليه السلام 4 نفر از اولاد حضرت سيدالشهداء عليه السلام 6 نفر جمعا 29 نفر كه در اسامي آنان و اسامي عده اي ديگر اختلاف است (ص 17/343 عوالم).


اينك اسامي اين بزرگواران از خاندان بني هاشم مأخوذ از كتاب فرسان الهيجاء و وسيلة الدارين (با ذكر صفحه آن دو) ذكر مي شود و به برخي ديگر از مآخذ نيز اشاره مي شود:

1 - ابراهيم بن الحسن المجتبي عليه السلام ص 9 يكم فرسان الهيجاء

2 - ابراهيم بن الحسين عليه السلام ص 10 يكم فرسان - اعيان الشيعه

3 - ابراهيم بن علي بن ابيطالب عليه السلام ص 11 يكم فرسان - مقاتل الطالبيين (مختلف فيه)

4 - ابراهيم بن مسلم بن عقيل كودكي كه در كوفه شهيد شد ص 17 يكم فرسان - امالي صدوق

5 - ابوبكر بن الحسن المجتبي عليه السلام ارشاد مفيد - مقاتل الطالبيين

6 - ابوبكر بن علي بن ابيطالب عليه السلام فرسان الهيجان نامش ابوعبيداله

7 - احمد بن الحسن المجتبي عليه السلام شانزده ساله ص 30 يكم فرسان

8 - احمد بن محمد بن عقيل ص 22 يكم فرسان - ناسخ التواريخ

9 - اسماعيل بن عبدالله بن جعفر الطيار ص 187 شهيد كربلا

10 - بشر بن الحسن المجتبي عليه السلام ص 135 اعيان الشيعه

11 - جعفر بن عقيل بن ابيطاب ص 56 يكم فرسان

12 - جعفر بن علي بن ابيطالب عموم مقاتل ص 74 يكم فرسان 27 ساله و يا 19 ساله


13 - حمزة بن الحسين ص 17/345 عوالم

14 - حمزة بن عقيل ص 308 - المجدي

- حسن مثني بن الام المجتبي عليه السلام ص 129 يكم فرسان در جنگ زخمي شد لكن در اثر آن وفات ننمود.

15 - عباس الاصغر ص 228 يكم فرسان

16 - عباس الاكبر حضرت اباالفضل عليه السلام مادرش عليا جناب ام البنين - 34 ساله (تولد 26 ه ق)

17 - عبدالرحمن بن عقيل 17 نفر را كشت (عوالم) ص 235 يكم فرسان 230 وسيله - زيارت ناحيه

18 - عبدالله بن ابي سفيان بن حارث بن عبدالمطلب ص 191 شهيد كربلا

19 - عبدالله الاصغر بن الحسن المجتبي عليه السلام ص 239 يكم فرسان

20 - عبدالله الاكبر بن الحسن المجتبي عليه السلام 14 نفر را كشت (عوالم) ص 238 يكم فرسان

21 - عبدالله بن الحسين عليه السلام المولود في يوم عاشوراء ص 242 يكم فرسان - زيارت رجبيه

22 - عبدالله بن عباس بن علي عليه السلام ص 135 - اعيان الشيعه

23 - عبدالله الاصغر بن عقيل ص 243 يكم فرسان

24 - عبدالله الاكبر بن عقيل


25 - عبدالله الاكبر بن علي بن ابيطالب عليه السلام ص 250 فرسان - 25 ساله

26 - عبدالله الاصغر بن مسلم بن عقيل 98 نفر را كشت (عوالم) ص 254 يكم فرسان، مادرش عليا جناب رقيه دختر اميرالمؤمنين عليه السلام 25 ساله شوهر عليا مخدره سكينه بنت الحسين عليه السلام.

27 - عبيدالله بن علي بن ابيطاب عليه السلام ص 261 يكم فرسان، غير از: ابوبكر بن علي عليه السلام است - وي به دست اصحاب مختار در مذار شهيد شد (ص 17/282 عوالم)

28- عبيدالله بن عبدالله بن جعفر الطيار ص 192 شهيد كربلا 260 فرسان

29 - عتيق بن علي عليه السلام ص 92 شهيد كربلا

30 - عثمان بن علي بن ابيطالب عليه السلام 21 ساله ص 262 يكم فرسان زيارت رجبيه و ناحيه مقدسه

31 - عقيل بن عقيل بن ابيطالب ص 194 شهيد كربلا

32 - علي اصغر كودك شيرخوار حضرت سيدالشهداء عليه السلام ص 267 يكم فرسان

33 - علي اكبر فرزند حضرت سيدالشهداء عليه السلام ص 268 يكم فرسان - بحار - مقاتل الطالبيين 18 و يا 25 ساله 200 نفر را كشت (عوالم)

34 - علي بن عقيل ص 17/277 (عوالم) ص 221 وسيلة الدارين 265 يكم فرسان


35 - عمر بن الحسن عليه السلام ص 12 دوم فرسان - ارشاد

عمر بن علي عليه السلام در شهادت او اختلاف است ظاهرا شهيد نشده ص 13 دوم فرسان، مناقب

36 - عون بن جعفر الطيار صحابي ص 17 دوم فرسان، شوهر عليا مخدره ام كلثوم (زينب صغري) بنا به روايتي دختر حضرت فاطمه سلام الله عليها 57 ساله

37 - عون بن عبدالله بن جعفر الطيار ص 18 فرسان، مادرش عليا جناب زينب دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام

38 - عون بن عقيل ص 20 دوم فرسان

39 - عون بن علي عليه السلام ص 20 دوم فرسان

40 - عون بن مسلم بن عقيل

41 - فضل بن عباس بن ربيعه

42 - فضل بن علي عليه السلام ص 193 شهيد كربلا

43 - قاسم بن حسن عليه السلام ص 26 دوم فرسان و عموم مقاتل

44 - قاسم بن حسين عليه السلام ص 193 شهيد كربلا (ظاهرا حسين اشتباه و صحيح حسن مي باشد)

45 - قاسم بن علي عليه السلام ص 193 شهيد كربلا

46 - قاسم بن محمد بن جعفر الطيار ص 43 دوم فرسان


كودكي كه نام او ذكر شده است ص 22 دوم فرسان - بحارالانوار ممكن است كه نام وي محمد بن ابي سعيد باشد.

47 - محسن بن حسين عليه السلام ص 52 دوم فرسان (مشهد السقط)

48 - محمد بن ابي سعيد بن عقيل ص 54 دوم فرسان به سن 7 سالگي

49 - محمد بن جعفر بن ابيطالب ص 194 شهيد كربلا

50 - محمد بن الحسين عليه السلام ص 17/343 عوالم

51 - محمد بن عباس بن علي عليه السلام ص 57 دوم فرسان (مورد خلاف است)

52 - محمد بن عبدالله بن جعفر الطيار 10 نفر را كشت (عوالم) 59 دوم فرسان مناقب - مادرش عليا جناب زينب عقيله بني هاشم

53 - محمد اصغر بن علي عليه السلام ص 263 وسيلة الدارين 261 وسيله

54 - محمد اوسط فرزند حضرت علي عليه السلام ص 55 دوم فرسان الهيجا

55 - محمد بن مسلم بن عقيل ص 60 دوم فرسان كودكي 12 يا 13 ساله

56 - مسلم بن عقيل بن ابيطاب شهيد كوفه ص 62 دوم فرسان عموم مقاتل - مادرش ايراني است.

57 - موسي بن عقيل ص 124 دوم فرسان

58 - يحيي بن الحسن المجتبي عليه السلام ص 254 دوم فرسان بحارالانوار (در او اختلاف است)


اسامي بسياري از اينان كه ذكر شد در كتب انساب مذكور نمي باشد براي شرح حال آنان به مآخذ ياد شده و ديگر كتب مراجعه شود ضمنا متذكر مي شود كه در كتاب (شهيد كربلا) اسامي عده ديگري را ذكر مي كند كه در هيچ يك از كتب نامي از آنها برده نشده و ما نيز آنها را ياد نكرديم و در آنچه نوشته ايم مسئوليت آنرا بعهده راويان آن وا مي گذاريم.