کد مطلب:139977 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:163

عده اي از اصحاب حضرت سيدالشهداء كه از لشكر دشمن به حضرت پيوستند
چون خبر حركت حضرت سيدالشهداء عليه السلام از مكه به سمت كوفه به دوستان حضرت در كوفه رسيد و متوجه شدند كه عبيدالله بن زياد حاكم كوفه كليه راهها را بسته راه وصول به آن حضرت را در آن ديدند كه خويشتن را در جزو قشون عمر بن سعد وارد كرده و به اين كيفيت خود را به كربلا برسانند سپس در آن جا بهر كيفيتي كه ممكن شود از قشون دشمن جدا شده و به فيض حضور مبارك برسند و درك شهادت نمايند اسامي اين شهداء بزرگوار بدين قرار است.

1 - ابوالحتوف سلمة بن حرث انصاري ص 105 وسيله الدارين - تسميه او و برادرش 13 نفر را كشتند.

2 - بكر بن حي ص 111 وسيله به اضافه 51 يكم فرسان


3 - بكر بن حر رياحي برخي نام او را علي نوشته اند ص 111 وسيله به اضافه 51 يكم فرسان

4 - جابر بن حجاج كوفي ص 111 وسيله 53 يكم فرسان

5 - جوين بن مالك تميمي ص 116 وسيله 82 يكم فرسان

6 - حارث بن امرؤالقيس كندي (حرث) ص 116 وسيله 83 يكم فرسان - تسميه

7 - حر بن يزيد رياحي چهل نفر را كشت ص 127 وسيله و عموم مقاتل

8 - حلاس بن عمرو راسبي 1/131 فرسان ص 133 وسيله. نام او را جلاس (به جيم) نيز نوشته اند.

9 - زهير بن سليم بن عمر وازدي ص 139 وسيله. نام پدرش را سليمان نيز نوشته اند 141 فرسان

10 - سعد بن حارث بن سلمه انصاري عجلاني ص 149 وسيله 156 يكم فرسان - تسميه

11 - شبيب بن جراد كلابي وحيدي ص 156 وسيله 166 يكم فرسان (حمله اولي و يا در مبارزه)

12 - ضرغامة بن مالك تغلبي ص 157 وسيله 169 يكم (حمله اولي و يا در مبارزه شهيد شد)

13 - عبدالرحمن بن مسعود تميمي ص 166 وسيله 236 يكم فرسان


14 - عبدالله بن بشير خثغمي ص 167 وسيله 236 يكم فرسان

15 - عمرو بن ضبعة ضبعي صحابي ص 177 وسيله 2/7 فرسان

16 - عروه مولي حر بن يزيد رياحي ص 179 وسيله نام او را غره و به غين منقوط نيز نوشته اند)

- علي بن حر بن يزيد رياحي نام او را بكير (مصغر بكر) نيز گفته اند

17 - قاسم بن حبيب ازدي (حمله اولي) ص 182 وسيله 26 دوم فرسان

18 - مسعود بن حجاج تميمي 190 وسيله 62 دوم فرسان

19 - مصعب بن يزيد رياحي برادر حر ص 192 وسيله 121 دوم فرسان

20 - موقع بن تمامه اسدي صيداوي ص 125 وسيله يكم فرسان (موقع بر وزن معظم بمعني مبتلي. پس از يكسال وفات يافت)

21 - نعمان بن عمرور اسبي ازدي كوفي ص 200 وسيله 1/131 فرسان - مناقب

22 - مردي از خزيمه فرستاده عمر بن سعد به نزد حضرت سيدالشهداء عليه السلام ص 219 وسيله