کد مطلب:139992 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:134

زناني كه در كربلا جنگ كردند
1 - ام وهب زوجه عبدالله بن عمير ص 170 و 413 وسيله

2 - زوجه وهب بن عبدالله كلبي بنام هانيه كشته شد ص 202 وسيله

3 - زوجه وهب بن وهب ص 137 وسيله

4 - مادر عمرو بن جناده بنام بحريه يك نفر را كشت ص 175 وسيله

5 - مادر وهب بن عبدالله سه نفر را كشت ص 202 وسيله