کد مطلب:139997 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:134

اول كسي كه قبر حضرت سيدالشهداء را زيارت كرد
1 - عبيدالله بن حر جعفي در همان روزهاي اول بعد از شهادت حضرت ص 419 وسيله

2 - ابي الصمت پس از چند روز بعد از شهادت حضرت ص 420 وسيله