کد مطلب:140002 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:136

زناني كه در كربلا همراه حضرت سيدالشهداء بودند و بعدا به اسارت رفتند
1 - ام بشر دختر مسعود انصاري

2 - ام جعفر معروف به جمانه (بضم جيم) ص 423 وسيله

3 - ام الحسن دختر حضرت مجتبي عليه السلام با خواهرش ام الحسين عصر عاشوراء زير سم ستور شهيد شدند و يا از تشنگي مردند ص 430 وسيله

4 - ام الحسين خواهر عمر بن الحسن عليه السلام ص 430 وسيله

5 - ام الحسين دختر حضرت مجتبي عليه السلام

6 - ام سلمه دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام ص 423 وسيله

7 - ام كلثوم صغري معروف به رقيه

8 - ام كلثوم كبري موسوم به فاطمه ص 422 وسيله.


9 - ام كلثوم دختر عليا مخدره زينب سلام الله عليها زوجه قاسم بن محمد بن جعفر بن ابيطالب

10 - ام مسعود دختر عروه ثقفي زوجه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مادر رمله ص 423 وسيله

11 - امامه يا امانه دختر ابي العاص زوجه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام ص 423 وسيله

12 - ام هاني دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام زوجه عبدالله اكبر فرزندش عقيل بن ابيطالب ص 423 وسيله

13 - خديجه دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام زوجه عبدالرحمن بن عقيل بن ابيطالب در كوفه وفات يافت ص 422 وسيله

14 - خديجه صغري دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام زوجه عبدالله اوسط بن عقيل بن ابيطالب ص 423 وسيله

15 - رباب زوجه حضرت سيدالشهداء عليه السلام مادر عليا جناب سكينه خاتون دختر امروالقيس

16 - رقيه صغري بنت الحسين عليه السلام مدفون در خرابه شام طفل سه ساله

17 - رمله كبري دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام زوجه عبدالرحمن اوسط بن عقيل بن ابيطالب

18 - زينب صغري دختر اميرالمؤمنين عليه السلام ص 423 وسيله زوجه


محمد بن عقيل بن ابيطالب

19 - عقيله بني هاشم، عليا مخدره زينب سلام الله عليها دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام زوجه عبدالله بن جعفر الطيار

20 - سكينه بنت الحسين عليه السلام زوجه عبدالله بن مسلم بن عقيل و مادر عبدالله، عليا جناب رقيه خاتون دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مي باشد. ص 254 يكم فرسان الهيجاء

21 - شهربانويه خود را به فرات انداخته و غرق شد و به اسارت نرفت ص 351 وسيله

22 - شهربانو مادر محمد بن ابي سعيد بن عقيل ص 131 اعيان الشيعه

23 - صفيه دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام

24 - صهباء ثعلبيه زوجه اميرالمؤمنين عليه السلام ص 423 وسيله. مادر رقيه كبري

25 - عاتكه دختر جناب مسلم بن عقيل مادرش رقيه كبري. عصر عاشوراء در زير سم ستوران دشمن شهيد شد.

26 - عاتكه دختر زيد بن عمرو بن فضيل زوجه حضرت سيدالشهداء عليه السلام

27 - فاطمه دختر حضرت سيدالشهداء عليه السلام

28 - فاطمه دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام زوجه ابي سعيد بن عقيل بن ابيطالب ص 423 وسيله

29 - فاطمه دختر حضرت مجتبي عليه السلام زوجه حضرت سجاد عليه السلام و مادر حضرت باقر عليه السلام ص 430 وسيله


30 - ليلي بنت مسعود دارميه زوجه اميرالمؤمنين عليه السلام ص 423 وسيله

31 - مادر خديجه زوجه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام ص 423 وسيله

32 - مادر زينب صغري زوجه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام ص 423 وسيله

33 - مادر فاطمه زوجه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام ص 423 وسيله

34 - مادر محسن كه فرزندش در راه شام سقط گرديد: مشهد السقط در كوه جوش سو و قسمت و زيارتگاه

35 - ميمونه دختر حضرت علي عليه السلام ص 423 وسيله

36 - رقيه صغري دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام زوجه صلت بن عبدالله بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب

37 - جمانه دختر جناب ابي طالب عمه حضرت سيدالشهداء عليه السلام ص 424 وسيله

38 - ليلي دختر مرة بن عروة بن مسعود ثقفي مادر حضرت علي اكبر عليه السلام ص 285 وسيله

39 - ام السحق دختر طلحه بن عبيدالله تيمي زوجه حضرت مجتبي عليه السلام مادر فاطمه ص 430 وسيله و در ص 426 مشاراليها را زوجه حضرت سيدالشهداء عليه السلام مي نويسد