کد مطلب:140004 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143

عده اي از اصحاب حضرت سيدالشهداء كه از لشكر دشمن به حضرت پيوستند
چون خبر حركت حضرت سيدالشهداء عليه السلام از مكه به سمت كوفه به دوستان حضرت در كوفه رسيد و متوجه شدند كه عبيدالله بن زياد حاكم كوفه كليه راهها را بسته و راه وصول بدان حضرت را گرفته و همه راهها ديده بانها و جاسوسان قرار داده است براي رسيدن به آن حضرت راه منحصر را در آن ديدند كه خويشتن را در جزو قشون عمر بن سعد وارد كرده و به اين كيفيت خود را به كربلا برسانند سپس در آنجا بهر راهي كه ممكن شود از قشون دشمن جدا شده و به فيض حضور مبارك برسند و درك شهادت نمايند اسامي اين شهداء بزرگوار بدين قرار است.

1 - ابو الحتوف سلمه من حرث انصاري ص 105 وسيله

2 - بكر بن حي ص 111 وسيله

3 - بكير بن حر رياحي برخي نام او را علي نوشته اند ص 111 وسيله

4 - جابر بن حجاج كوفي ص 111 وسيله


5 - جوين بن مالك تميمي ص 116 وسيله

6 - حارث بن امرؤالقيس كندي ص 116 وسيله

7 - حر بن يزيد رياحي ص 127 وسيله

8 - حلاس بن عمرو راسبي ص 133 وسيله نام او را جلاس (به جيم) نيز نوشته اند

9 - زهير بن سليم بن عمرو ازدي ص 139 وسيله پدرش را سليمان نيز نوشته اند

10 - سعد بن حرث بن سلمه انصاري عملاني ص 149 وسيله

11 - شبيب بن جراد كلابي وحيدي ص 156 وسيله

12 - ضرغامة بن مالك تغلبي ص 157 وسيله

13 - عبد الرحمن بن مسعود تميمي ص 166 وسيله

14 - عبدالله بن بشير خثعمي ص 167 وسيله

15 - عمرو بن ضبعة ضبعي صحابي ص 177 وسيله

16 - عروه مولي حر بن يزيد رياحي ص 179 وسيله نام او را غره العين منقوط نيز نوشته اند

17 - قاسم بن حبيب ازدي ص 182 وسيله

18 - مسعود بن حجاج تميمي ص 190 وسيله

19 - مصعب بن يزيد رياحي ص 192 وسيله

20 - موقع بن ثمامه اسدي صيداوي ص 195 وسيله (موقع بر وزن معظم بمعني مقبلي)


21 - نعمان بن عمرو راسبي ازدي كوفي ص 200 وسيله

22 - مردي از خزيمه فرستاده عمر بن سعد نبرد حضرت سيدالشهداء عليه السلام ص 219 وسيله