کد مطلب:140012 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:121

بند 01
باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استباز اين چه رستخيز عظيم است كز زمين

بي نفح صور خاسته تا عرش اعظم است


اين صبح تيره باز دميد از كجا كز او

كار جهان و خلق جهان جمله درهمستگويا طلوع مي كند از مغرب آفتاب

كاشوب در تمامي ذرات عالمست


گر خوانمش قيامت دنيا بعيد نيست

اين رستخيز عام كه نامش محرم استدر بارگاه قدس كه جاي ملال نيست

سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است


جن و ملك بر آدميان نوحه مي كنند

گويا عزاي اشرف اولاد آدم استخورشيد آسمان و زمين نور مشرقين

پرورده ي كنار رسول خدا «ص» حسين