کد مطلب:140014 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:114

بند 03
كاش آن زمان سرادق گردون نگون شدي

وين خرگه بلند ستون بي ستون شديكاش آن زمان درآمدي از كوه تا به بكوه

سيل سيه كه روي زمين قيرگون شدي


كاش آن زمان ز آه جهان سوز اهلبيت

يك شعله برق خرمن گردون دون شديكاش آن زمان كه اين حركت كرد آسمان

سيماب وار گوي زمين بي سكون شدي


كاش آن زمان كه پيكر او شد درون خاك

جان جهانيان همه از تن برون شديكاش آن زمان كه كشتي آل نبي شكست

عالم تمام غرقه ي درياي خون شدي


آن انتقام گر نفتادي بروز حشر

با اين عمل معامله ي دهر چون شديآل نبي چو دست تظلم برآورند

اركان عرش را به تلاطم درآورند