کد مطلب:140015 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:116

بند 04
بر خوان غم چو عالميان را صلا زدند

اول صلا به سلسله ي انبيا زدندنوبت به اوليا چو رسد اسمان طپيد

زان ضربتي كه بر سر شير خدا «ع» زدند


آن در كه جبرئيل امين بود خادمش

اهل ستم به پهلوي خيرالنسا زدندپس آتشي ز اخگر الماس ريزه ها

افروختند و در حسن مجتبي «ع» زدند


وآنگه سرادقي كه ملك محرمش نبود

كند ندا ز مدينه و در كربلا زدندوز تيشه ي ستيزه در آندشت كوفيان

بس نخلها ز گلشن آل عبا «ع» زدند


پس ضربتي كز آن جگر مصطفي «ص» دريد

بر حلق تشنه ي خلف مرتضي «ع» زدنداهل حرم دريده گريبان گشوده مو

فرياد بر در حرم كبريا زدند