کد مطلب:140018 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:114

بند 07
روزيكه شد به نيزه سر آن بزرگوار

خورشيد سر برهنه برآمد ز كوهسارموجي به جنبش آمد و برخاست كوه كوه

ابري ببارش آمد بگريست زار زار


گفتي تمام زلزله شد خاك مطمئن

گفتي فتاد از حركت چرخ بي قرارعرش آن زمان بلرزه درآيد كه چرخ پير

افتاد در گمان كه قيامت شد آشكار


آن خيمه اي كه گيسوي حورش طناب بود

شد سرنگون ز باد مخالف حباب وارجمعي كه پاس محملشان داشت جبرئيل

گشتند بي عماري و محمل شترسوار


با آنكه سر زد آن عمل از امت نبي

روح الامين ز روح نبي گشت شرمساروآنگه ز كوفه خيل الم رو بشام كرد

نوعي كه عقل گفت قيامت قيام كرد