کد مطلب:140019 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:109

بند 08
بر حربگاه چون ره آن كاروان فتاد

شور و نشور واهمه را در گمان فتادهم بانك نوحه غلغله در شش جهة فكند

هم گريه بر ملائك هفت آسمان فتاد


هرجا كه بود آهوئي از دشت پاكشيد

هرجا كه بود طايري از آشيان فتادشد وحشتي كه شور قيامت بباد رفت

چون چشم اهلبيت بر آن كشتگان فتاد


هرچند بر تن شهدا چشم كاركرد

بر زخمهاي كاري تيغ و سنان فتادناگاه چشم دختر زهرا «ع» در آن ميان

بر پيكر شريف امام زمان «ع» فتاد


بي اختيار نعره ي هذا حسين «ع» زد

سر زد چنانكه آتش از او در جهان فتادپس با زبان پر گله ان بضعة البتول

رو در مدينه كرد كه يا ايهاالرسول