کد مطلب:140020 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:116

بند 09
اين كشته فتاده بهامون حسين «ع» تست؟

وين صيد دست و پازده در خون حسين «ع» تست؟اين نخل تر كز آتش جانسوز تشنگي

دود از زمين رسانده بگردون حسين «ع» تست؟


اين ماهي فتاده بدرياي خون كه هست

زخم از ستاره بر تنش افزون حسين «ع» تست؟اين غرقه ي محيط شهادت كه روي دشت

از موج خون او شده گلگون حسين «ع» تست؟


اين خشك لب فتاده دور از لب فرات

كز خون او زمين شده جيحون حسين «ع» تست؟اين شاه كم سپاه كه با خيل اشك و آه

خرگاه زين جهان زده بيرون حسين «ع» تست؟


اين قالب طپان كه چنين مانده بر زمين

شاه شهيد ناشده مدفون حسين «ع» تست؟چون روي در بقيع و به زهرا «س» خطاب كرد

وحش زمين و مرغ هوا را كباب كرد