کد مطلب:140021 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:119

بند 10
كاي مونس شكسته دلان حال ما ببين

ما را غريب و بي كس و بي آشنا ببيناولاد خويش را كه شفيعان محشرند

در ورطه ي عقوبت اهل جفا ببين


در خلد بر حجاب دو كون آستين فشان

واندر جهان مصيبت ما بر ملا ببينني ني وراچو ابر خروشان به كربلا

طغيان سيل فتنه و موج بلا ببين


تن هاي كشتگان همه در خاك و خون نگر

سرهاي سروران همه بر نيزه ها نگرآن سر كه بود بر سر دوش نبي «ص» مدام

يك نيزه اش ز دوش مخالف جدا ببين


آن تن كه بود پرورشش در كنار تو

غلطان بخاك معركه كربلا ببينيا بضعة الرسول «ص» ز ابن زياد داد

كو خاك اهلبيت رسالت بباد داد