کد مطلب:140023 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:110

بند 12




اي چرخ غافلي كه چه بيداد كرده اي

وز كين چها در اين ستم آباد كرده اي



بر طعنت اين بس است كه با عترت رسول «ص»

بيداد كرده خصم و تو امداد كرده اي






اي زاده ي زياد نكرده است هيچگه

نمرود اين عمل كه تو شداد كرده اي



كام يزيد داده اي از كشتن حسين «ع»

منگر كرا به قتل كه دلشاد كرده اي






بهر حسني كه بار درخت شقاوت است

در باغ دين چه با گل شمشاد كرده اي



با دشمنان دين نتوان كرد آنچه تو

با مصطفي و حيدر و اولاد كرده اي






حلقي كه سوده لعل لب خود نبي «ص» بر آن

آزرده اش به خنجر بيداد كرده اي



ترسم ترا دميكه به محشر درآورند

از آتش تو دود به محشر برآورند