کد مطلب:1418 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:220

احكام تخلي
57- واجب است انسان وقت تخلي و مواقع ديگر , عورت خود را از كساني كه مكلفند , اگر چه مثل خواهر و مـادر بـا او محرم باشند , و همچنين از ديوانه و بچه اگر مميز باشند يعني خوب و بد را بفهمند بپوشاند ولي زن و شوهر لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.58- لازم نيست با چيز مخصوصي عورت خود را بپوشاند.و اگر مثلا با دست هم آن را بپوشاند كافي است .59- مـوقـع تـخـلي بايد بنابر احتياط لازم طرف جلوي بدن يعني شكم و سينه رو به قبله و پشت به قبله نباشد.60- اگـر مـوقـع تـخلي طرف جلوي بدن كسي رو به قبله يا پشت به قبله باشد , و عورت خود را از قبله بگرداند كفايت نمي كند , و اگر جلوي بدن او رو به قبله يا پشت به قبله نباشد , احتياط آن است كه عورت را رو به قبله يا پشت به قبله ننمايد.61- احـتـياط مستحب آن است كه طرف جلوي بدن در موقع استبراء كه احكام آن بعدا گفته مي شود , و موقع تطهير مخرج بول و غايط , رو به قبله و پشت به قبله نباشد.62- اگـر براي آن كه نامحرم او را نبيند مجبور شود رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند , بنابر احتياط لازم بايد پشت به قبله بنشيند و اگر ممكن نباشد بايد رو به قبله بنشيند.و همچنين است اگر از جهت ديگر ناچار باشد كه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند.63- احتياط مستحب آن است كه بچه را در وقت تخلي رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند.ولي اگر خود بچه بنشيند , جلوگيري از او واجب نيست .64- در چـهـار جـا تخلي حرام است : ( اول ) در كوچه هاي بن بست در صورتي كه صاحبانش اجازه نداده باشند.( دوم ) در ملك كسي كه اجازه تخلي نداده است .( سوم ) در جايي كه براي عده مخصوصي وقف شده است مثل بعضي از مدرسه ها.( چـهارم ) روي قبر مؤمنين در صورتي كه بي احترامي به آنان باشد و همچنين هر جايي كه تخلي موجب هتك حرمت يكي از مقدسات دين يا مذهب شود.65- در سه صورت مخرج غايط فقط با آب پاك مي شود.( اول ) آن كه با غايط نجاست ديگري مثل خون بيرون آمده باشد.( دوم ) آن كه نجاستي از خارج به مخرج غايط رسيده باشد.( سـوم ) آن كـه اطـراف مـخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد , و در غير اين سه صورت مي توان مخرج را با آب شست و يا به دستوري كه بعدا گفته مي شود , با پارچه و سنگ و مانند اينها پاك كرد , اگر چه شستن با آب بهتر است .66- مخرج بول با غير آب پاك نمي شود.و در كـر و جـاري اگـر بـعـد از برطرف شدن بول يك مرتبه بشويند كافي است , ولي با آب قليل احتياط مستحب آن است كه دو مرتبه شسته شود و سه مرتبه شستن بهتر است .67- اگر مخرج غايط را با آب بشويند , بايد چيزي از غايط در آن نماند.ولـي باقي ماندن رنگ و بوي آن مانعي ندارد و اگر در دفعه اول طوري شسته شود كه ذره اي از غايط در آن نماند , دوباره شستن لازم نيست .68- بـا سـنگ و كلوخ و پارچه و مانند اينها اگر خشك و پاك باشند مي شود مخرج غايط را تطهير كرد , و چنانچه رطوبت كمي داشته باشند كه به مخرج نرسد اشكال ندارد.69- مخرج غايط را اگر يك مرتبه با سنگ و كلوخ يا پارجه كاملا پاكيزه نمايد كفايت مي كند , ولي بهتر آن است كه سه مرتبه انجام دهد.بـلكه با سه قطعه هم باشد و اگر با سه مرتبه پاكيزه نشود بايد به قدري اضافه نمايد تا مخرج كاملا پاكيزه شود , ولي باقي ماندن ذره هاي كوچكي كه ديده نمي شود اشكال ندارد.70- پـاك كردن مخرج غايط با چيزهايي كه احترام آنها لازم است مانند كاغذي كه اسم خدا و پيغمبران بر آن نوشته شده حرام است .و پاك شدن مخرج با استخوان و سرگين محل اشكال است .71- اگـر شـك كـنـد كه مخرج را تطهير كرده يا نه , لازم است تطهير نمايد , اگر چه عادتا بعد از بول يا غايط فورا تطهير مي كرده .72- اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز , مخرج را تطهير كرده يا نه نمازي كه خوانده صحيح است , ولي براي نمازهاي بعدي بايد تطهير كند.