کد مطلب:1419 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:234

استبراء
73- اسـتـبـراء عمل مستحبي است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مي دهند , براي آنكه اطمينان كنند بول در مجري نمانده است .و آن داراي اقـسـامي است و بهترين آنها اين است كه بعد از قطع شدن بول , اگر مخرج غايط نجس شده , اول آن را تـطـهـير كنند , بعد سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غايط تا بيخ آلت بكشند , و بعد انـگشت شست را روي آلت و انگشت پهلوي شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.74- آبـي كـه گاهي بعد از ملاعبه و بازي كردن با زن از انسان خارج مي شود و به آن ( مذي ) مي گويند پاك است , و نيز آبي كه گاهي بعد از مني بيرون مي آيد و به آن ( وذي ) گفته مي شود , و آبي كه گاهي بعد از بول بيرون مي آيد و به آن ( ودي ) مي گويند اگر بول به آن نرسيده باشد پاك است .و چنانچه انسان بعد از بول استبراء كند و بعد آبي از او خارج شود , و شك كند كه بول است يا يكي از اين سه آب پاك مي باشد.75- اگـر انسان شك كند كه استبراء كرده يا نه و رطوبتي از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه , نجس مي باشد.و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مي شود.ولـي اگـر شك كند استبرايي كه كرده درست بوده يا نه و رطوبتي از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه پاك مي باشد و وضو را هم باطل نمي كند.76- كـسـي كـه اسـتـبراء نكرده اگر به واسطه آنكه مدتي از بول كردن او گذشته اطمينان كند بول در مـجري نمانده است و رطوبتي ببيند و شك كند كه پاك است يا نه , آن رطوبت پاك مي باشد و وضو را هم باطل نمي كند.77- اگـر انـسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگيرد , چنانچه بعد از وضو رطوبتي ببيند كه بداند يا بول است يا مني , واجب است احتياطا غسل كند و وضو هم بگيرد.ولي اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو كافي است .78- بـراي زن اسـتـبراء از بول نيست و اگر رطوبتي ببيند و شك كند كه بول است يا نه پاك مي باشد , و وضو و غسل او را هم باطل نمي كند.