کد مطلب:1420 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:216

مستحبات و مكروهات تخلي


79- مـسـتحب است در موقع تخلي جايي بنشيند كه كسي او را نبيند و موقع وارد شدن بجاي تخلي اول پـاي چـپ , و موقع بيرون آمدن , اول پاي راست را بگذارد , و همچنين مستحب است در حال تخلي سر را بپوشاند و سنگيني بدن را بر پاي چپ بيندازد.80- نـشـسـتـن روبروي خورشيد و ماه , در موقع تخلي مكروه است ولي اگر عورت خود را به وسيله اي بپوشاند مكروه نيست .و نـيـز در مـوقـع تـخلي نشستن روبروي باد و در جاده و خيابان و كوچه و در خانه و زير درختي كه ميوه مي دهد و چيز خوردن و توقف زياد و تطهير كردن با دست راست مكروه مي باشد.و همچنين است حرف زدن در حال تخلي , ولي اگر ناچار باشد يا ذكر خدا بگويد اشكال ندارد.81- ايـستاده بول كردن و بول كردن در زمين سخت , و سوراخ جانوران , و در آب , خصوصا آب , ايستاده مكروه است .82- خودداري كردن از بول و غايط مكروه است .و اگر براي بدن ضرر كلي داشته باشد حرام است .83- مستحب است انسان پيش از نماز و پيش از خواب و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن مني بول كند.