کد مطلب:142096 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

آخرين مقاومت
سويد بن عمرو، در اثر شدت جراحات وارده، بي هوش در ميان كشتگان افتاده بود،


چون به هوش آمد، شنيد كه مي گويند، حسين (ع) كشته شد، هراسان از جا برخاست و چون شمشيرش را برده بودند، كاردي را كه با خود داشت به دست گرفته و ساعتي با دشمن به نبرد پرداخت تا آنكه توسط عروة بن بطاء تغلبي و زيد بن رقاد به شهادت رسيد. و او آخرين فردي بود كه كشته شد. [1] .

گفته اند او مردي شريف، بسيار نمازگزار، و چون شير شجاع و در جنگ پايدار بود. [2] .


[1] طبري، ج 5، ص 453.

[2] لهوف، ص 48.