کد مطلب:1421 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:251

نجاسات


84- نـجـاسـات ده چـيز است : اول : بول , دوم : غايط , سوم : مني , چهارم : مردار , پنجم : خون , ششم و هفتم : سگ و خوك , هشتم : كافر , نهم : شراب , دهم : عرق حيوان نجاستخوار.

بول و غايط85- بول و غايط انسان و هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد يعني اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند , نجس است , و غايط حيوان حرام گوشتي كه خون آن جستن نمي كند مثل ماهي حرام گـوشـت , و هـمچنين فضله حيوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است , ولي از بول حيوان حرام گوشت كه خون جهنده ندارد بايد بنابر احتياط لازم اجتناب كرد.86- بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك و بهتر اجتناب از آنهاست .87- بول و غايط حيوان نجاستخوار نجس است و همچنين است بول و غايط بچه بزي كه شير خوك خورده به تفصيلي كه خواهد آمد يا حيوان چهارپايي كه انسان با آن نزديكي نموده است .

مني88- مـنـي انـسـان و هـر حـيواني كه خون جهنده دارد نجس است , هر چند - بنابر احتياط لازم - حلال گوشت باشد.

مردار89- مـردار انـسـان و هـر حـيـوانـي كـه خون جهنده دارد نجس است , چه خودش مرده باشد , يا به غير دستوري كه در شرع معين شده آن را كشته باشند.و ماهي چون خون جهنده ندارد , اگرچه در آب بميرد پاك است .90- چيزهايي از مردار مثل پشم و مو و كرك و استخوان و دندان كه روح ندارند پاك است .91- اگر از بدن انسان يا حيواني كه خون جهنده دارد در حالي كه زنده است گوشت يا چيز ديگري را كه روح دارد جدا كنند.نجس است .92- اگر پوستهاي مختصر لب و جاهاي ديگر بدن را بكنند پاك است .93- تخم مرغ كه از شكم مرغ مرده بيرون مي آيد پاك است , ولي ظاهر آن را بايد آب كشيد.94- اگـر بره و بزغاله پيش از آن كه علفخوار شوند بميرند , پنير مايه اي كه در شيردان آنها مي باشد پاك است .ولي ظاهر آن را بايد آب كشيد.95- دواجات روان , عطر , روغن , واكس و صابون كه از خارجه مي آورند , اگر انسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد پاك است .96- گوشت , پيه و چرمي كه احتمال آن برود كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده پاك است , ولي اگر از دست كافر گرفته شود يا اينكه دست مسلماني باشد كه از كافر گرفته و رسيدگي نكرده كه از حـيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه , خوردن آن گوشت و پيه حرام است , ولي نماز در آن چـرم جـايز است , و اما آنچه از بازار مسلمانها يا از مسلماني گرفته شود و معلوم نباشد كه از كافر گرفته شده , يا اين كه احتمال آن برود كه تحقيق كرده اگرچه از كافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پيه نيز جايز است .

خون97- خـون انـسـان و هـر حـيواني كه خون جهنده دارد يعني حيواني كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند نجس است , پس خون حيواني كه مانند ماهي و پشه خون جهنده ندارد پاك مي باشد.98- اگـر حـيـوان حـلال گوشت را به دستوري كه در شرع معين شده بكشند و خون آن به مقدار لازم بـيـرون آيـد خوني كه در بدنش مي ماند پاك است ولي اگر به علت نفس كشيدن يا به واسطه اين كه سر حيوان در جاي بلند بوده خون به بدن حيوان برگردد , آن خون نجس است .99- احـتـياط مستحب آن است كه از تخم مرغي كه ذره اي خون در آن مي باشد اجتناب شود و اگر خون در زرده باشد تا پوست نازك روي آن پاره نشده سفيده بدون اشكال پاك است .