کد مطلب:1427 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:237

انقلاب
199- اگـر شـراب بـه خـودي خود يا به واسطه ريختن چيزي مثل سركه و نمك در آن سركه شود , پاك مي گردد.200- شـرابـي كه از انگور نجس و مانند آن درست كنند يا نجاست ديگري به آن برسد به سركه شدن پاك نمي شود.201- سركه اي كه از انگور و كشمش و خرماي نجس درست كنند نجس است .202- اگر پوشال ريز انگور يا خرما داخل آنها باشد و سركه بريزند ضرر ندارد بلكه ريختن خيار و بادنجان و مـانند اينها در آن اگر چه پيش از سركه شدن باشد نيز اشكال ندارد , مگر اينكه پيش از سركه شدن مسكر شده باشد.203- آب انگوري كه به آتش يا به خودي خود جوش بيايد , حرام مي شود , و اگر آن قدر بجوشد كه ذهاب ثـلثان شود , يعني دو قسمت آن كم شود و يك قمست آن بماند , حلال مي شود , و در مساله 114 گذشت كه آب انگور بجوش آمدن نجس نمي شود.204- اگـر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن كم شود چنانچه باقيمانده آن جوش بيايد اگر عرفا به آن آب انگور بگويند نه شيره بنابر احتياط لازم حرام است .205- آب انگوري كه معلوم نيست جوش آمده يا نه حلال است ولي اگر جوش بيايد تا انسان يقين نكند كه دو قسمت آن كم شده , حلال نمي شود.206- اگر مثلا در يك خوشه غوره مقداري انگور باشد , چنانچه به آبي كه از آن خوشه گرفته مي شود آب انگور نگويند و بجوشد خوردن آن حلال است .207- اگـر يك دانه انگور در چيزي كه به آتش مي جوشد بيفتد و بجوشد و مستهلك نشود , فقط خوردن آن دانه حرام است .208- اگـر بـخـواهند در چند ديگ شيره بپزند , جايز است كفگيري را كه در ديگ جوش آمده زده اند در ديگي كه جوش نيامده بزنند.209- چيزي كه معلوم نيست غوره است يا انگور , اگر جوش بيايد حلال است .