کد مطلب:1429 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:261

اسلام
212- اگـر كـافـر شهادتين بگويد يعني به يگانگي خدا و نبوت خاتم الانبياء شهادت بدهد , به هر لغتي كه باشد مسلمان مي شود.و چـنـانچه قبلا محكوم به نجاست بوده بعد از مسلمان شدن , بدن و آب دهان و بيني و عرق او پاك است , ولي اگر موقع مسلمان شدن , عين نجاست به بدن او بوده , بايد برطرف كند و جاي آن را آب بكشد , بلكه اگـر پـيـش از مـسلمان شدن عين نجاست برطرف شده باشد , احتياط واجب آن است كه جاي آن را آب بكشد.213- اگـر مـوقـعـي كه كافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد يا نباشد بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند.214- اگـر كـافر شهادتين بگويد , و انسان نداند قلبا مسلمان شده يا نه پاك است , و همچنين اگر بداند قلبا مسلمان نشده است ولي چيزي كه منافي با اظهار شهادتين باشد از او سر نزند.