کد مطلب:1431 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:221

برطرف شدن عين نجاست


222- اگـر بـدن حـيـوان بـه عـيـن نجس مثل خون , يا متنجس مثل آب نجس آلوده شود , چنانچه آنها برطرف شود , بدن آن حيوان پاك مي شود و همچنين باطن بدن انسان كه مثل توي دهان و بيني و گوش بـاشـد بـه ملاقات نجاست خارجي نجس مي شود و با از ميان رفتن آن پاك مي گردد و اما نجاست داخلي مانند خوني كه از لاي دندان بيرون مي آيد موجب نجس شدن باطن بدن نمي شود و همچنين ملاقات چيز خـارجـي در باطن بدن با نجاست داخلي آن چيز را نجس نمي كند , بنابر اين اگر دندان عاريه در دهان با خـوني كه از لاي ديگر دندانها بيرون آمده ملاقات كند آب كشيدن آن لازم نيست ولي اگر با غذاي نجس ملاقات كند آب كشيدن آن لازم است .223- اگر غذا لاي دندان مانده باشد و داخل دهان خون بياد غذا به ملاقات با خون نجس نمي شود.224- مـقـداري از لـبـهـا و پـلك چشم كه موقع بستن روي هم مي آيد حكم باطن را دارد پس چنانچه با نجاست خارجي ملاقات كند آب كشيدن آن لازم نيست ولي جايي را كه انسان نمي داند از ظاهر بدن است يا باطن آن اگر با نجاست خارجي ملاقات كند لازم است آن را آب بكشد.225- اگـر گـرد و خـاك نجس به لباس و فرش خشك و مانند اينها بنشيند چنانچه طوري آنها را تكان دهند كه گرد و خاك نجس از آنها بريزد , و چيزي با رطوبت با آنها ملاقات كند نجس نمي شود.