کد مطلب:1432 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:216

استبراء حيوان نجاستخوار


226- بول و غايط حيواني كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده نجس است , و اگر بخواهند پاك شود , بـايـد آن را استبراء كنند يعني تا مدتي نگذارند نجاست بخورد و غذاي پاك به آن بدهند كه بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار به آن نگويند , و احتياط مستحب آن است كه شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بيست روز و گـوسـفـنـد را ده روز و مـرغـابـي را هـفت يا پنج روز و مرغ خانگي را سه روز , از خوردن نجاست جلوگيري كنند , هرچند پيش از گذشت اين مدت به آنها نجاستخوار گفته نشود